PASS:526619859

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tphcmdich-vu-ke-toan-tron-goi-tphcmdich-vu-thanh-lap-cong-ty-tphcm

Các gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại TP. HCM

Thời gian ra GPKD từ 3 - 5 ngày làm việc

Phí dịch vụ trọn gói

+ Tại TP.HCM: 1.200.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

+ Tại Hà Nội: từ 699.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
 2. Mã số thuế + Mã số XNK
 3. Dấu tròn loại tốt
 4. Thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 5. Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia

Quy trình sử dụng dịch vụ

 • Bước 1
 • Khách hàng:
 1. Ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu khai báo thông tin và gửi về Email: hungphat247@gmail.com (TPHCM) hoặc info@hungphatgroup.net (Hà Nội)
 2. Chuẩn bị CMND sao y của người đại diện theo pháp luật và các thành viên (Sao y bản chính không quá 3 tháng)
 • Bước 2
 • Luật Hùng Phát:

1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty của quý khách hàng

2. Soạn hồ sơ và gửi email cho quý khách để kiểm tra và xác nhận

3. In hồ sơ và gửi khách hàng ký tên

4. Nhận CMND sao y và hồ sơ khác (nếu có)

 • Bước 3
 • Luật Hùng Phát: 
1. Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở KHĐT

2. Nhận kết quả và tiến hành khắc dấu

2. Hoàn tất hồ sơ thuế và các điều khoản liên quan của gói dịch vụ

3. Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng

Tải Quyết định 07/2017/QĐ-UBND mới nhất về việc quy chế xét tôn vinh danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc Thái Nguyên

Tải bản PDF
Tải bản Word

Một số nội dung chính trong Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Số hiệu: 07/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 26/04/2017 Ngày hiệu lực: 15/05/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 Tháng Sáu năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua; Bonus 16 Tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng bảy năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng tám năm 2014 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi 2012/04/27 ngày, bổ sung một số điều Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Nghị định số 65/2014 của Chính phủ/NĐ-CP ngày 2014/1/7 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về quản lý và các tổ chức tôn vinh Danh hiệu và giải thưởng cho các doanh nghiệp và doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16 ngày 01 Tháng 3 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng bảy năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 156/TTr SNV ngày 12 tháng tư 2017, Tờ trình số 358/BC-STP ngày 26 tháng mười hai năm 2016 của Sở Tư pháp

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét, danh hiệu vinh dự “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2017.

Quyết định này thay thế Quyết định số 17/2012/QĐ-Ủy ban ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét, danh hiệu vinh dự “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân nổi tiếng“tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Thủ trưởng các phòng ban và các cơ quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và thị trấn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Tư pháp;
– Văn phòng;
– Ban TĐKT TW;
– Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
– Hội đồng tỉnh Thường trực;
– Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
– Ủy viên Hội đồng cấp tỉnh làm sạch và khử trùng;
– Như đã nêu tại Điều 3;
– Trung tâm Thông tin tỉnh;
– Lưu: VT, CNN.Toan, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vu Hong Bac

QUY ĐỊNH

XÉT RẰNG, THE HONOR VĂN BẰNG “Doanh nghiệp xuất sắc”, “VỚI DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU” tỉnh Thái Nguyên
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-Ủy ban ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Quy chế này quy định về phạm vi và đối tượng áp dụng, tiêu chuẩn, số lượng, hồ sơ xem xét, tổ chức xem xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu” Kinh doanh và doanh nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong tỉnh Thái Nguyên .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc xem xét, danh dự.

2. Đối tượng được tôn vinh hiệu và giải thưởng:

a) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

b) Các doanh nhân người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ của doanh nghiệp, với các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (bao gồm Việt Nam, người nước ngoài).

Điều 3. Nguyên tắc để xem xét, tôn vinh danh hiệu

1. Các doanh nghiệp, các doanh nhân theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 tình nguyện viên với tinh thần đoàn kết và phát triển, báo cáo quy định thành tựu.

2. Đảm bảo chính xác, công khai, khách quan và công bằng trên cơ sở báo cáo ghi lại những thành tựu của các doanh nghiệp, các doanh nhân và xác nhận bằng văn bản của cơ quan chức năng có thẩm quyền trên một số tiêu chí cơ bản.

3. Để đảm bảo phù hợp với các loại hình và quy mô của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh.

Điều 4. Thời gian tổ chức tại danh dự

1. Tổ chức xem xét danh hiệu “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu” được thực hiện 02 năm 1 lần, bắt đầu từ năm 2018 và đã được tặng để kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13 tháng 10).

2. Thành tựu để xem xét tôn vinh tính trong 02 năm liền trước thời điểm xem xét tổ chức để tôn vinh, theo năm dương lịch.

Điều 5. Số lượng và hình thức tôn vinh, khen thưởng

1. Đối với danh hiệu “Excellent Enterprise”: Tôn vinh lên đến 30 doanh nghiệp, “Excellence kinh doanh” đã được trao Cúp bóng đá xuất sắc Enterprise Thái Nguyên, chứng chỉ, cùng với một phần thưởng bằng 15 lần mức lương cơ sở.

2. Đối với danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”: Doanh nhân Tôn vinh tối đa là 10 doanh nhân, những “Doanh nhân tiêu biểu” được trao Cup của Thái Nguyên, chứng chỉ, kèm theo tiền thưởng 10 lần mức lương cơ sở.

3. Đối với những doanh nghiệp có thành tích tốt nhưng chưa được trao giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc”, Liên đoàn lao động tỉnh xem xét hình thức thích hợp khen thưởng để động viên và khuyến khích các doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH

Điều 6. Điều kiện tham dự việc xem xét, tôn vinh danh hiệu “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu”

1. Đối với doanh nghiệp

a) Có thời gian hoạt động kể từ khi cơ quan chức năng có thẩm quyền của mình quyết định thành lập doanh nghiệp và mức độ đăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên, trong đó có hoạt động kinh doanh sản xuất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tối thiểu mặc dù 03 tuổi trở lên.

b) Doanh thu, ổn định và phát triển lợi nhuận, năm này qua năm khác.

c) Không vi phạm các quy định của pháp luật về thanh toán của ngân sách nhà nước, lao động, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, vệ sinh và an toàn lao động, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia và các quy định khác của pháp luật liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đến thời điểm xem xét.

d) Bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

e) Tham gia tích cực, phong trào hiệu quả, công tác xã hội ở địa phương tổ chức từ thiện mà đo các doanh nghiệp có trụ sở tại địa phương đưa ra.

e) lãnh đạo doanh nghiệp không vi phạm pháp luật bị khởi tố hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

g) Không được đình công hoặc chế độ vụ kiện tập thể bằng cách thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước của doanh nghiệp cho người lao động.

2. Đối với Doanh nhân

a) Các doanh nhân được coi là các nhà quản lý kinh doanh liên tục đầy đủ 02 năm trở lên.

b) Các cơ quan điều hành và gia đình, làm nghĩa vụ công dân tốt để nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

c) Trường hợp một đảng viên, mỗi năm, được phân loại như các thành viên hoàn thành nhiệm vụ hoặc nhiều hơn nữa.

Điều 7. Tiêu chuẩn trao “Excellent Enterprise”

1. Doanh thu (hoặc đầu ra cho các doanh nghiệp không có giá trị kinh doanh).

2. Lợi nhuận trước thuế.

3. Kết quả của ngân sách.

4. Khả năng thanh toán tài chính.

5. Thu nhập bình quân / tháng của người lao động.

6. Tích hợp, liên kết kinh tế.

7. Áp dụng các công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và kinh doanh.

8. Sử dụng các công cụ của các sản phẩm và dịch vụ quản lý chất lượng.

9. Chiến lược và phát triển kế hoạch.

10. Thực hiện các chính sách cho người lao động.

11. Sản xuất an toàn và lửa.

12. Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

13. Đảm bảo rằng quốc phòng, an ninh.

14. Chất lượng tổ chức Đảng (nếu có).

15. Chất lượng của các tổ chức công đoàn.

16. Công tác xã hội – từ thiện.

Điều 8 Tiêu chuẩn danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”

1. Doanh nghiệp theo loại quản lý kinh doanh và quản lý đạt danh hiệu “Excellent Enterprise” cùng năm đó.

2. Chăm sóc đời sống tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp (tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, ngắm cảnh, vui chơi giải trí cho người lao động, tạo điều kiện cho công nhân về nơi làm việc, chỗ ở, hỗ trợ đau khổ, hoạn nạn …).

3. Có một giải pháp quản lý, điều hành hoặc cải thiện các sáng kiến, áp dụng công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

4. uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, là cốt lõi của tinh thần đoàn kết trong các doanh nghiệp tập thể.

5. Cá nhân tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, các hoạt động từ thiện xã hội, đóng góp vào các hoạt động phong trào của các doanh nghiệp, các doanh nhân …

Điều 9. Làm thế nào xem xét trao giải thưởng “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu”

1. Doanh nghiệp chấm điểm và tỷ lệ phần trăm giữa tổng số điểm đạt được trên tổng số điểm chuẩn các tiêu chí quy định tại Điều 7. Xem xét và chọn phần trăm kinh doanh của trật tự từ cao xuống thấp để đề nghị tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”.

2. Doanh nhân đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 6 và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 8 của Quy chế này, có được bằng chứng cụ thể được ưu tiên trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”.

3. Doanh nghiệp đã được trao “Excellent Enterprise” và các doanh nghiệp đã được trao danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” phải có sự đồng ý của phiếu thu 70% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên trong thi đua Ban – tỉnh Khen thưởng.

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của các doanh nghiệp và doanh nhân đã được trao “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu”

1. lợi ích

a) Các doanh nghiệp, các doanh nhân đã được trao “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu” nhận cúp, giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định, là công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh.

b) Để được lựa chọn để tham gia đăng ký tại, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu Việt Nam.

c) quyền sử dụng, khai thác thương mại của logo tiêu đề; được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong tỉnh Thái Nguyên.

2. Trách nhiệm

a) Sử dụng tiêu đề đã được tôn vinh đúng mục đích.

b) Tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy những thành tựu đã đạt được.

Điều 11. Doanh nghiệp Hồ sơ, các doanh nhân đề xuất việc trao “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên

1. Báo cáo thành tích 02 năm theo hướng dẫn của cơ quan thường trực.

2. Văn bản đề nghị khen thưởng của doanh nghiệp, doanh nhân.

3. Biên bản cuộc họp để xem xét khen thưởng của doanh nghiệp.

Bảng 4. Tự chấm điểm, báo cáo tài chính và các tài liệu khác chứng minh thành tích.

Điều 12 Tổ chức xem xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên

Sau khi được sự đồng ý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, tổ chức xem xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu” được thực hiện như sau:

1. Trước ngày 30 tháng 4 của danh dự năm tại tổ chức, Sở Nội vụ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan ban hành Scorecard, hướng dẫn về xem xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” .

2. Chậm nhất là ngày 31 tháng 7 năm tổ chức tại danh dự, các doanh nghiệp và doanh nhân gửi hồ sơ đề nghị xem xét, tôn vinh danh hiệu “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu” Sở Nội vụ.

3. DOHA hồ sơ tổng hợp, tổ chức các cuộc họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các chuyên gia để đánh giá thành tích, phân loại các doanh nghiệp, doanh nhân.

4. Sau khi kết quả đánh giá, Sở Nội vụ họp Hội đồng tư vấn tổ chức thi đua – Khen thưởng tỉnh chọn các doanh nghiệp và doanh nhân để trao “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu”.

5. Chậm nhất là ngày 15 tháng chín năm tổ chức tại danh dự, DOHA tổng hợp, hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng thưởng danh hiệu “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu“và phần thưởng kèm theo.

6. Trước ngày 13 tháng 10 của năm tổ chức tại danh dự, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh “Excellent Enterprise”,”doanh nhân tiêu biểu“tỉnh Thái Nguyên.

Chương III

THỰC HIỆN

Điều 13. Kinh phí tổ chức

1. Kinh phí cho phần thưởng (bao gồm các nội dung quy định tại Điều 5 của Quy chế này) đều được chi trả từ quỹ thi đua của tỉnh và từ các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí tổ chức tại vinh dự đã được chi từ ngân sách nhà nước của tỉnh và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Kinh phí quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này phải được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. DOHA

a) Là cơ quan thường trực trong việc thực hiện Quy chế xét, danh hiệu vinh dự “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu”.

b) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức tại, tôn vinh danh hiệu “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên, đảm bảo tuân thủ pháp luật về công tác quản lý của các tổ chức xem xét tôn vinh danh hiệu và giải thưởng cho các doanh nhân và doanh nghiệp.

c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành hướng dẫn cho việc lựa chọn khác, tiêu chí chấm điểm panel xây dựng, đảm bảo phù hợp với các kích thước, chủng loại, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và tình trạng của nền kinh tế.

d) Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các doanh nghiệp đánh giá, các doanh nhân tham gia lựa chọn; đề nghị ghi nhận khen thưởng.

e) Thông báo về kết quả rà soát trao “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu” cho các doanh nghiệp và doanh nhân đã tham gia vào hồ sơ xem xét, vinh dự.

e) Phối hợp với Liên đoàn lao động và các cơ quan cấp tỉnh, tổ chức, đơn vị tham gia tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu”.

g) Đảm bảo vật lễ khen thưởng để tôn vinh “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan thường trực trong danh sách khuyến ban hành bảng điểm, hướng dẫn lựa chọn và thẩm định những thành tựu của các doanh nghiệp và doanh nhân.

3. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Thái Nguyên, điện tử Portal tỉnh tổ chức tuyên truyền nội dung của nhận xét, tôn vinh danh hiệu “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu”.

4. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện để thực hiện Quy chế này cho các doanh nghiệp dưới sự quản lý nhà nước của ngành, địa phương, đảm bảo có một doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp tích cực tham gia và trả lời.

Điều 15. Xử lý vi phạm

1. Trong trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong việc kê khai của báo cáo hiệu suất, cơ quan thường trực báo cáo có trách nhiệm và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phục hồi danh hiệu, hiện vật, tiền thưởng và các báo cáo trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

2. Tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, lãnh đạo doanh nghiệp hoặc báo cáo thành tích cá nhân tuyên bố không đúng cũng có thể được xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân để xác định thành tích sai cho tập thể, cá nhân, tùy thuộc vào độ vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các doanh nghiệp, các doanh nhân phản ánh về cơ quan thường trực thực hiện Quy chế lựa chọn danh hiệu “Excellent Enterprise”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên (DOHA) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, quyết định về việc sửa đổi, bổ sung.

Văn bản liên quan đến Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Quyết định 2833/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa”
Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Kon Tum
Quyết định 178/2016/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang
Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
Quyết định 2706/2014/QĐ-UBND về Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
Thông tư 07/2014/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP, Nghị định 39/2012/NĐ-CP và Nghị định 65/2014/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Nghị định 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013
Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013
Nghị định 39/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Bài viết khác

Comments are closed.