PASS:526619859

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tphcmdich-vu-ke-toan-tron-goi-tphcmdich-vu-thanh-lap-cong-ty-tphcm

Các gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại TP. HCM

Thời gian ra GPKD từ 3 - 5 ngày làm việc

Phí dịch vụ trọn gói

+ Tại TP.HCM: 1.200.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

+ Tại Hà Nội: từ 699.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
 2. Mã số thuế + Mã số XNK
 3. Dấu tròn loại tốt
 4. Thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 5. Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia

Quy trình sử dụng dịch vụ

 • Bước 1
 • Khách hàng:
 1. Ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu khai báo thông tin và gửi về Email: hungphat247@gmail.com (TPHCM) hoặc info@hungphatgroup.net (Hà Nội)
 2. Chuẩn bị CMND sao y của người đại diện theo pháp luật và các thành viên (Sao y bản chính không quá 3 tháng)
 • Bước 2
 • Luật Hùng Phát:

1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty của quý khách hàng

2. Soạn hồ sơ và gửi email cho quý khách để kiểm tra và xác nhận

3. In hồ sơ và gửi khách hàng ký tên

4. Nhận CMND sao y và hồ sơ khác (nếu có)

 • Bước 3
 • Luật Hùng Phát: 
1. Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở KHĐT

2. Nhận kết quả và tiến hành khắc dấu

2. Hoàn tất hồ sơ thuế và các điều khoản liên quan của gói dịch vụ

3. Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng

Tải Quyết định 08/2013/QĐ-TTg mới nhất về việc chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước

Tải bản PDF
Tải bản Word

Số hiệu: 08/2013/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/01/2013 Ngày hiệu lực: 15/03/2013
Ngày công báo: 07/02/2013 Số công báo: Từ số 83 đến số 84

Một số nội dung chính trong Quyết định 08/2013/QĐ-TTg về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chế độ kế toán áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 1. Quyết định này quy định chế độ kế toán áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước). Chế độ kế toán áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước bao gồm bốn (4) bộ phận:
1. Hệ thống tài khoản kế toán.
2. Chứng từ kế toán.
3. Sổ kế toán.
4. Báo cáo tài chính.
Điều 2. Hệ thống tài khoản kế toán
1. Hệ thống tài khoản kế toán của Ngân hàng Nhà nước bao gồm các tài khoản kế toán cần sử dụng để phản ánh các hoạt động kinh tế và tài chính phát sinh trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. Hệ thống tài khoản của Ngân hàng Nhà nước bao gồm các nhóm tài khoản và tài khoản sau:
a) Tái cấp vốn, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ khác do Chính phủ quy định để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia;
b) Phát hành tiền và nợ;
c) Cho vay, bảo lãnh, ứng trước vào ngân sách nhà nước;
d) Hoạt động thanh toán và quỹ;
đ) Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối;
đ) Tài sản cố định và tài sản khác;
g) Vốn, quỹ và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước;
h) Thu nhập và chi phí của Ngân hàng Nhà nước;
i) Các tài sản khác có liên quan đến Ngân hàng Nhà nước.
2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể sổ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp kế toán trên tài khoản theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, phù hợp với cơ chế hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 3. Chứng từ kế toán và sổ sách kế toán
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể về chứng từ kế toán và sổ sách kế toán của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán và giao dịch điện tử trong hoạt động. Ngân hàng.
2. Việc dịch chứng từ kế toán phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam được ghi bằng tiếng nước ngoài khi được sử dụng để ghi sổ kế toán tại Ngân hàng Nhà nước và cách ghi số trên Thông tư liên tịch của sổ kế toán, kế toán. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định và hướng dẫn phù hợp với yêu cầu xử lý và quản lý hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh.
Điều 4. Báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước
1. Báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước bao gồm:
a) Bảng cân đối kế toán;
b) Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động;
c) Thuyết minh báo cáo tài chính.
2. Nội dung, phương pháp, tổng hợp và trình bày báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam và các yêu cầu quản lý đối với Ngân hàng Nhà nước. với Ngân hàng Nhà nước và phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế áp dụng cho ngân hàng trung ương.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể tiếp tục thực hiện các quy định về chế độ kế toán đã ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định và hướng dẫn chi tiết về chế độ kế toán áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định này.
2. Bộ Tài chính phối hợp và đóng góp ý kiến ​​với Ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định và hướng dẫn chi tiết về chế độ kế toán áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước. Hàng hóa nhà nước.
Điều 6. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan Trung ương khác và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Văn bản liên quan đến Quyết định 08/2013/QĐ-TTg về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 6695/BTC-KBNN năm 2017 hướng dẫn bổ sung chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 18899/BTC-KBNN năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS liên quan đến điểm mới của Luật Ngân sách nhà nước 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

Công văn 9600/NHNN-TCKT bổ sung tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bài viết khác

Comments are closed.