PASS:526619859

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tphcmdich-vu-ke-toan-tron-goi-tphcmdich-vu-thanh-lap-cong-ty-tphcm

Các gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại TP. HCM

Thời gian ra GPKD từ 3 - 5 ngày làm việc

Phí dịch vụ trọn gói

+ Tại TP.HCM: 1.200.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

+ Tại Hà Nội: từ 699.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
 2. Mã số thuế + Mã số XNK
 3. Dấu tròn loại tốt
 4. Thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 5. Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia

Quy trình sử dụng dịch vụ

 • Bước 1
 • Khách hàng:
 1. Ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu khai báo thông tin và gửi về Email: hungphat247@gmail.com (TPHCM) hoặc info@hungphatgroup.net (Hà Nội)
 2. Chuẩn bị CMND sao y của người đại diện theo pháp luật và các thành viên (Sao y bản chính không quá 3 tháng)
 • Bước 2
 • Luật Hùng Phát:

1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty của quý khách hàng

2. Soạn hồ sơ và gửi email cho quý khách để kiểm tra và xác nhận

3. In hồ sơ và gửi khách hàng ký tên

4. Nhận CMND sao y và hồ sơ khác (nếu có)

 • Bước 3
 • Luật Hùng Phát: 
1. Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở KHĐT

2. Nhận kết quả và tiến hành khắc dấu

2. Hoàn tất hồ sơ thuế và các điều khoản liên quan của gói dịch vụ

3. Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng

Tải Quyết định 249/QĐ-KTNN năm 2013 mới nhất về việc Quy chế làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ

Tải bản PDF
Tải bản Word

Số hiệu: 249/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Doãn Anh Thơ
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: 01/04/2013
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật

Một số nội dung chính trong Quyết định 249/QĐ-KTNN năm 2013 về Quy chế làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-SAV đề ngày 2006/2/8 của Kiểm toán Nhà nước chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-SAV ngày 30/12/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập một phòng trực thuộc Cục Tổ chức cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-SAV ngày 12.03.2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Cục Tổ chức cán bộ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 415/QĐ-SAV ngày 2009/04/14 của Kiểm toán Nhà nước ban hành quy định của Tổ chức cán bộ làm việc.
Điều 3. Cán bộ Vụ Tổ chức và công chức trong Vụ Tổ chức cán bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;
– Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
– Bên Văn phòng – công đoàn SAV;
– Lưu VT, TCCB (25). TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

Doan Anh Tho

LÀM VIỆC QUY ĐỊNH
CÁC DỊCH VỤ TỔ CHỨC NHÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 249 / QĐ-SAV đề ngày 2013/1/4 do Tổng Kiểm toán Nhà nước)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc, chế độ làm việc, phong cách làm việc, xử lý trật tự công việc và làm việc mối quan hệ chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức và nhân sự.
2. Quy chế này áp dụng đối với công chức trong Vụ Tổ chức cán bộ; các tổ chức, cá nhân quan hệ với Tổ chức cán bộ làm việc.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc
1. Các quan chức Tổ chức làm việc dưới sự lãnh đạo, thực hiện tập trung và thống nhất, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của giám đốc về công tác thực địa của Tổ chức cán bộ. Mọi hoạt động của cán bộ Vụ Tổ chức phải tuân thủ pháp luật, quy định của Kiểm toán Nhà nước và Quy chế này làm việc. Công chức trong Vụ Tổ chức và cán bộ để xử lý và giải quyết công việc đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao;
2. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn cho vấn đề xử lý theo pháp luật, chương trình, kế hoạch và lịch trình, quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước và Quy chế này, trừ trường hợp đột xuất hoặc các yêu cầu của cấp trên;
3. Phát huy trách nhiệm cá nhân, một công chức, một phòng giao làm việc nhiều hơn, nhưng chỉ vì một căn phòng mỗi, một công chức có trách nhiệm. Trong trường hợp một công việc liên quan đến nhiều phòng thì phải có một phòng để hành động, công việc được giao để phòng không có người đứng đầu là chủ yếu chịu trách nhiệm về công việc được giao;
4. Đảm bảo dân chủ, thống nhất, tuân hành chính phân cấp, phát huy năng lực của cán bộ công chức và cơ sở vật chất trường học, phát huy sáng kiến của các phòng và trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin trong xử lý công việc trong tất cả các hoạt động và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;
5. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hiệu quả trong mọi hoạt động.
Chương II
TRÁCH NHIỆM VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC GIẢI QUYẾT
Điều 3. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc
1. Giám đốc có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Vụ Tổ chức cán các chức năng và nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Kiểm toán Nhà nước nói chung và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ Tổ chức và cán bộ;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của nhân viên Vụ Tổ chức, các phòng thuộc Cục trong việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao;
c) Trực tiếp phụ trách một số hoạt động của Cục Tổ chức cán bộ; giao cho Phó Giám đốc phụ trách một số hoạt động của Cục. Trong khi vắng mặt, Giám đốc bổ nhiệm một phó thay mặt giải quyết công việc của Cục.
2. Phạm vi giải quyết công việc:
a) các hoạt động của Cục Tổ chức cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, quy định của Kiểm toán Nhà nước và Quy chế này làm việc; chương trình, kế hoạch hoạt động đã được lãnh đạo chính Kiểm toán Nhà nước và các quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền trực tiếp phụ trách;
c) Trực tiếp giải quyết một số công việc được giao cho Phó Giám đốc để thấy rằng nội dung hoặc các vấn đề cấp bách theo yêu cầu của Phó Giám đốc hoặc Phó Giám đốc vắng mặt; những liên quan đến Phó Giám đốc khi có ý kiến khác nhau;
d) Giữ cuộc thảo luận với lãnh đạo của các cán bộ chương trình và kế hoạch của cán bộ tổ chức, bao gồm Vụ Tổ chức: Cơ cấu tổ chức của dự án; phương án vận chuyển chỉ tiêu biên chế; kế hoạch tuyển dụng; kế hoạch luân chuyển, điều động; lập kế hoạch; có kế hoạch củng cố đội ngũ nhân viên trình độ lãnh đạo phòng ban, trình độ phòng; Kế hoạch đào tạo; văn bản quản lý của cán bộ tổ chức và các công việc quan trọng Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau khi Phó Giám đốc đã có ý kiến, giám đốc người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;
e) Tổng hợp, báo cáo kết quả công việc trong tháng, quý, sáu tháng, năm và công việc chuyên đề đặc biệt do Tổng Kiểm toán Nhà nước;
e) Duy trì và kiểm tra việc thi hành kỷ luật lao động, đề xuất thực hiện các quy định và chính sách đối với công chức trong Vụ Tổ chức Cán bộ (quy hoạch, bổ nhiệm, tăng lương, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật);
g) Tích cực phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị khác trong toàn ngành để giải quyết công việc của các chức năng và nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ;
h) giải quyết vấn đề vượt quá thẩm quyền của Giám đốc đến các nhà lãnh đạo phụ trách của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Khi phải có đủ chứng cứ, tài liệu liên quan để lãnh đạo xem xét kiểm toán Nhà nước, quyết định;
i) Cung cấp cho lãnh đạo cuộc họp giao ban Kiểm toán Nhà nước giao ban hàng tuần của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các cuộc họp khác của các nhà lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước triệu tập (nếu vắng mặt phải báo cáo lãnh đạo Kiểm toán chủ trì cuộc họp của nước thông qua Văn phòng của Tổng Kiểm toán Nhà nước và ủy quyền cho đại biểu tham dự) ;
k) Khi các nhà lãnh đạo của nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nước đại diện cho Kiểm toán Nhà nước để tham dự các cuộc họp và hội nghị của các Bộ, ngành, địa phương và báo chí phỏng vấn, thông tin đại chúng phải nội dung bài phát biểu được dẫn dắt bởi Kiểm toán Nhà nước; nếu nội dung chưa từng trải qua, chỉ nói là một cá nhân, tuân thủ Quy chế người phát ngôn của Kiểm toán Nhà nước;
l) Ký các văn bản thuộc thẩm quyền và văn bản bằng cách giải quyết hoặc giao hàng uỷ quyền chung Kiểm toán Nhà nước đã ký tự;
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác như được giao nhiệm vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước hoặc ủy quyền.
Điều 4. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Phó Tổng giám đốc
1. Phó trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ:
a) Phó Trưởng phòng Giám đốc giúp việc, được sự phân công của Giám đốc trực tiếp phụ gia chịu trách nhiệm về một số hoạt động của Cục và chịu chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về kết quả và chất lượng công việc đó; vấn đề phức tạp, báo cáo kịp thời quan trọng và nhạy cảm, tham khảo ý kiến của Giám đốc trước khi thực hiện;
b) Khi Giám đốc điều chỉnh việc phân chia công việc giữa các Phó Giám đốc, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm nội dung công việc bàn giao, hồ sơ, tài liệu, báo cáo bằng văn bản cho Giám đốc có liên quan;
c) Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khi lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước và các công việc được giao trực tiếp, chịu trách nhiệm về việc thực hiện và kịp thời báo cáo Giám đốc.
2. Phạm vi công việc giải quyết
a) Chủ động giải quyết chương trình làm việc, kế hoạch, đề án, quản lý dự án và các lĩnh vực văn bản khác được phân công của Giám đốc, báo cáo công việc triển khai với giám đốc trước khi các nhà lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước;
b) Chỉ đạo các phòng để thực hiện các nhiệm vụ do ngành giao;
c) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và sử dụng các trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc quy định phải báo cáo tham khảo ý kiến Giám đốc hoặc Phó Giám đốc các vấn đề giải quyết nhưng không có sự đồng thuận của họ;
d) Phối hợp với Phó giám đốc khác giải quyết công việc của họ liên quan đến lĩnh vực của Phó Giám đốc khác phụ trách;
e) Phó Giám đốc giải quyết công việc của Giám đốc khi Giám đốc đi vắng, để báo cáo tình hình, kết quả giải quyết công việc với đạo diễn khi đạo diễn trở lại làm việc và là trách nhiệm chịu trách nhiệm về những gì ông đã giải quyết điều hành có thẩm quyền;
e) Trong quá trình Phó Giám đốc đi vắng, Giám đốc Giám đốc hoặc Phó Giám, khác được chỉ định để giải quyết các công việc thuộc khu định cư của Phó Giám đốc được đi và báo cáo lại các phần đã được các quyết định Phó Giám đốc cho rằng sự trở lại làm việc;
g) Phó Giám đốc phụ trách các công việc để thay thế Giám đốc đã ký một số văn bản thuộc lĩnh vực được phân công của Giám đốc phụ trách;
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc hoặc ủy quyền.
Điều 5. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng, Phó Trưởng
1.Truong phòng:
a) Thực hiện nhiệm vụ của các chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định; cá nhân chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của phòng;
b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cho mỗi cán bộ trong phòng để đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn; tổng kết công tác phòng chống và đánh giá cán bộ, công chức của phòng mình, đồng thời, báo cáo trực tiếp với lãnh đạo Bộ phụ trách;
c) Phối hợp với các phòng trong đơn vị để giải quyết kịp thời các công việc có liên quan; Lãnh đạo Bộ báo cáo chịu trách nhiệm trực tiếp về các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các phòng;
d) Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về nội dung của các văn bản do các phòng dấu;
e) Trong thời gian vắng mặt, Trưởng bổ nhiệm một Phó Chánh chịu trách nhiệm thay mặt Trưởng giải quyết công việc và người đứng đầu chịu trách nhiệm trước sau cho công việc được uỷ quyền;
f) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo hoặc dịch vụ được uỷ quyền.
2. Phó Trưởng:
a) Giúp Trưởng quản lý, điều hành và thực hiện một số lĩnh vực, nhiệm vụ theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ và lĩnh vực công tác được phân công;
b) Chỉ đạo, công chức thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ của mình;
c) Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ để làm việc và phân công trực tiếp, sau đó báo cáo với Thủ trưởng;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng hoặc ủy quyền.
Điều 6. Trách nhiệm và phạm vi công việc giải quyết công chức trong Vụ Tổ chức Cán
1. hướng điều hành và giao nhiệm vụ lãnh đạo và Sở lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, sĩ quan Pháp luật, công chức và các quy định của các cơ quan, đơn vị và các quy định khác liên quan đến công chức; chủ động nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo trong lĩnh vực phòng chuyên môn được giao;
2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước khi các nhà lãnh đạo phòng, lãnh đạo và luật sở của đề xuất, tiến độ, chất lượng và hiệu quả của từng công việc được giao; hình thức, thủ tục, quy trình, thủ tục soạn thảo và ban hành văn bản và quy trình tuân thủ hoạt động trong các lĩnh vực được phân công theo dõi. Khi thực hiện nhiệm vụ, công chức có quyền giữ quan điểm riêng của họ, bày tỏ rằng quan điểm trong phiếu cho Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định. Khi đi công tác hoặc nghỉ vắng mặt báo cáo lãnh đạo chế độ có chỗ để sắp xếp cán bộ công chức khác giải quyết công việc được giao;
3. Trong trường hợp lãnh đạo đòi hỏi Kiểm toán Nhà nước làm việc trực tiếp với công chức, người được yêu cầu có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ để làm việc. Ngay sau giờ làm việc, quan chức chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng phòng phụ trách;
4. Tích cực phối hợp, trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan, cung cấp thông tin hoặc thảo luận trong đơn vị, trong phòng, nhóm làm việc trong quá trình xử lý công việc cụ thể. Trong trường hợp cần thiết, các quan chức có thể yêu cầu một phòng giao lãnh đạo nhiều người để phối hợp thực hiện nhiệm vụ;
5. Cán bộ, công người chọn để tham dự cuộc họp sơ bộ, tổng kết công việc hoặc thảo luận về các vấn đề liên quan đến công việc được giao để giám sát các Bộ, ngành, địa phương mời, có quyền kiến nghị với các nhà lãnh đạo của căn phòng để đề nghị các Bộ, ngành và địa phương để cung cấp tài liệu cần thiết liên quan đến công việc được giao; tham gia vào các nhóm của các Bộ, ngành, địa phương làm việc theo sự phân công;
6. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo khi lãnh đạo của Sở làm việc và phân công trực tiếp của việc xử lý. Sau đó báo cáo với Trưởng hoặc Phó Trưởng phụ trách;
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng hoặc ủy quyền.
Chương III
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC DỊCH VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Điều 7. Thủ tục giải quyết công việc
1. Khi xử lý công việc thường xuyên hoặc đột xuất theo các nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ và lãnh đạo các Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của bộ phận chuyên môn để phân công nhiệm vụ. Các phòng ban chuyên môn phải được tư vấn để tư vấn về các văn bản, quy trình quản lý nội dung công việc Bộ để xem xét, quyết định.
Trường hợp lãnh đạo Bộ phụ trách đi vắng, Giám đốc bộ phận chuyên môn xử lý công việc, và chịu trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo Bộ phụ trách biết.
2. Các tài liệu, hồ sơ, tài liệu trong lĩnh vực công tác của Cục bởi bộ phận chuyên ngành thiết kế để thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở Kiểm toán Nhà nước phải được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo phụ trách trực tiếp hoặc Đi lên quá trình.
3. Hồ sơ công việc xử lý bao gồm:
a) Một báo cáo của Trưởng lãnh đạo Bộ hoặc giao Phó Trưởng phụ trách ký;
a) Lãnh đạo Nộp Kiểm toán Nhà nước có chữ ký của Giám đốc hoặc Phó Giám sẽ được sự phân công của Giám đốc phụ trách ký thay;
b) Văn bản hoặc ý kiến của lãnh đạo giao nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nước;
c) Các văn bản làm cơ sở để giải quyết công việc;
d) việc xử lý dự thảo văn bản (dự thảo văn bản do Lãnh đạo Sở ký phải có chữ ký tắt của lãnh đạo phòng; dự thảo văn bản do Lãnh đạo các dấu hiệu Kiểm toán Nhà nước phải có chữ ký tắt của lãnh đạo Service);
e) Các tài liệu khác (nếu có).
Hồ sơ lãnh đạo của cần phải lưu đầy đủ nội dung của phòng tham mưu, chỉ đạo của lãnh đạo (nếu có).
4. Thời hạn cho các tài liệu xử lý: thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước.
Điều 8. Quản lý tài liệu, hồ sơ và tài liệu
1. Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo công tác ghi nhận trong các đơn vị, quản lý tài liệu, hồ sơ, tài liệu và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, an ninh theo quy định của pháp luật.
2. Công chức có trách nhiệm đã ghi nhận công việc, quản lý hồ sơ, tài liệu và thực hiện các chế độ an ninh theo quy định của Nhà nước; phải nộp, hồ sơ công việc và các văn bản của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước theo quy định.
Cán bộ, công khi chuyển, thôi việc hoặc nghỉ hưu phải bàn giao toàn bộ tài sản, thiết bị, hồ sơ và tài liệu cho một sự thay thế hoặc các nhà lãnh đạo Sư đoàn theo quy định. Nội dung bàn giao phải được lập thành văn bản, biên bản bàn giao và có xác nhận của lãnh đạo Cục.
3. Quản lý văn bản để:
a) Các tài liệu được chuyển cho nhân viên Vụ Tổ chức từ bất kỳ nguồn phải được đăng ký tại công văn của Bộ (văn bản hành chính) để làm thủ tục tiếp nhận, theo dõi, quản lý;
b) Một tài liệu được phân loại trong ngày làm việc, nếu văn bản vào cuối ngày làm việc buổi chiều có thể làm thủ tục tiếp nhận vào buổi sáng làm việc tiếp theo. Ví gấp tài liệu, Cục đã nhận được thư và báo cáo ngay cho Giám đốc để chỉ đạo, xử lý theo quy định;
c) Sau khi công văn Sách, bộ phận văn phòng có trách nhiệm trình Giám đốc để lấy ý kiến xử lý và chuyển giao cho các phòng có liên quan;
d) Các cơ quan chuyên môn để nhận tài liệu theo sự chỉ đạo của lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ, thành lập và sự lãnh đạo của hồ sơ công việc theo quy định.
4. Quản lý các văn bản đi:
a) Tất cả các giấy tờ thông hành của Cục cán bộ và Vụ Tổ chức phải bằng văn bản và trong cuốn sách của các tài liệu gửi đi. Hồ sơ giải quyết công việc được lưu tập trung đầy đủ và để thuận tiện cho việc tìm kiếm khi cần thiết;
b) Đối với các văn bản trình lãnh đạo ký Kiểm toán Nhà nước, sau khi lãnh đạo của công trình có chữ ký, Với văn phòng Động thái hồ sơ xử lý công việc với Tổng thư ký Phòng Thương – chung của Văn phòng các nước Kiểm toán Nhà nước (trừ trường hợp sự lãnh đạo của văn bản hoặc sự lãnh đạo của cấp phép trực tiếp đến các nhà lãnh đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước). Lãnh đạo sau khi ký Kiểm toán Nhà nước, văn bản cho bộ phận hành chính của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước phát hành;
c) Đối với các chứng từ bảo lãnh ký để chỉ đạo Sở Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ chuyển hồ sơ công tác văn thư cho Tổng thư ký Phòng – Chung. Sau khi nhận được sự hướng dẫn của các kiểm toán chung lãnh đạo phân công các cán bộ Vụ Tổ chức ký tự, bộ phận văn phòng chuyển giao lãnh đạo ký và chuyển cho cơ quan quản lý của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước phát hành; văn bản có chữ ký của Phó Giám đốc ủy quyền, Cục trưởng Cục giáo sĩ phải báo cáo trước khi các nhà lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước;
d) Đối với các văn bản bằng sự lãnh đạo ký trong đội ngũ nhân viên Vụ Tổ chức, bộ phận văn phòng chuyển đến các đơn vị và cá nhân liên quan theo quy định của địa chỉ đích;
e) Cục lưu trữ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, báo cáo, tài liệu đi để đảm bảo thủ tục đầy đủ và thể thức văn bản; kiểm soát và xác định thời gian (ngày, tháng) khi tiếp nhận hồ sơ, báo cáo của căn phòng, xác định thời gian khi các hồ sơ chuyển nhượng, nộp cho sự lãnh đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (trường hợp ngày có thể không đúng, sửa đổi ghi trực tiếp trên hồ sơ và đệ trình để đảm bảo việc theo dõi thời gian giải quyết chính xác).
Điều 9. xây dựng chế độ văn bản, thẩm định văn bản
1. Khi các nhà lãnh đạo của trình biên tập phân công Kiểm toán Nhà nước hoặc thẩm định dự thảo văn bản, lãnh đạo của cán bộ Vụ Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự thảo chuẩn bị hoặc dự thảo đánh giá được giao.
2. Họ được giao nhiệm vụ soạn thảo, thẩm định dự thảo soạn thảo thực hiện, đánh giá theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo của thời hạn, phương thức và chất lượng của văn bản. Tổ chức, biên chế và tiền lương chịu trách nhiệm đánh giá các tài liệu quan trọng được soạn thảo bởi các phòng khi các nhà lãnh đạo Vụ giao.
Đối với tài liệu quan trọng hoặc các vấn đề phức tạp có thể tổ chức thảo luận trong phòng hoặc trong Bộ để tranh thủ ý kiến tập thể đảm bảo chất lượng văn bản.
CHƯƠNG IV
THÀNH LẬP VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI HÀNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO
Điều 10. Chuẩn bị và thực hiện một kế hoạch làm việc
1. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của ngành, hàng tháng, hàng quý và hàng năm, Sở cán bộ và sáng kiến tổ chức chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Cục để đảm bảo tính nhất quán với kế hoạch hoạt động của toàn ngành , bao gồm cả công việc thường xuyên và đột xuất khác. Kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và năm của Sở phải báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm, đồng thời, gửi Văn phòng Kiểm toán Nhà nước để tổng hợp và báo cáo việc xem xét chung Kiểm toán Nhà nước, quyết định.
2. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch hoạt động của Cục Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch công trình xây dựng có trách nhiệm hàng tháng, thời gian quý và hàng năm của phòng theo quy định và báo cáo lãnh đạo Bộ có trách nhiệm trực tiếp thực hiện.
3. Các cán bộ nhân viên Vụ Tổ chức dựa trên kế hoạch hoạt động của căn phòng và nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công việc của mình cho phù hợp.
4. Các phòng đính kèm là trách nhiệm gửi báo cáo và kết quả của tháng làm việc sau tháng kế hoạch làm việc của phòng để Văn phòng Nhân sự, tiền lương và tiền lương trước ngày 24 của mỗi tháng để báo cáo với lãnh đạo Bộ, gửi Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (trước ngày 25 của mỗi tháng).
5. Ít nhất mỗi chiều thứ Năm, các phòng trực thuộc đăng ký gửi nội dung để làm việc trong tuần sau với các nhà lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước tổ chức, nhân sự và tiền lương cho mối chuyến bay đăng ký tổng hợp với Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (trưởng phòng – chung).
Điều 11. Thực hiện công tác quản lý, theo dõi tình hình trong tổ chức cán bộ trong đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước
1. Lãnh đạo Bộ có trách nhiệm giúp lãnh đạo quản lý của Kiểm toán Nhà nước, giám sát tình hình trong tổ chức và nhân viên trong các đơn vị gắn liền với Kiểm toán Nhà nước; giao cho công chức trong Bộ để giám sát tình hình tổ chức và cán bộ của từng đơn vị; kịp thời và tư vấn cho các nhà lãnh đạo của các biện pháp Kiểm toán Nhà nước để giải quyết các vấn đề liên quan.
2. Các phòng đã được giao nhiệm vụ cán bộ theo dõi tình hình ở các đơn vị tổ chức và đội ngũ nhân viên, bắt đầu lập kế hoạch có trách nhiệm một chuyến đi kinh doanh để nắm bắt tình hình của các nhân viên tổ chức sự chấp thuận giám đốc Bộ phận lãnh thổ; Phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo của các đơn vị được phân công theo dõi để chủ động theo dõi tình hình và báo cáo các vấn đề kịp thời liên quan đến nhân viên tổ chức của đơn vị với sự lãnh đạo của kỳ báo cáo hàng tháng nhanh chóng, hàng quý, 6 tháng, báo cáo năm bằng văn bản hoặc khi có yêu cầu.
Điều 12. Chế độ giao ban, hội thảo
Tổ chức các cuộc họp, hội nghị thực hiện theo quy định hiện hành và các quy định của Nhà nước của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
1. Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất Bộ, như sau:
a) cuộc họp giao ban hàng tuần được tổ chức giữa các nhà lãnh đạo và các nhà lãnh đạo dịch vụ phòng;
b) Tổ chức giao hàng tháng trong suốt Bộ;
c) Các cuộc họp bất thường do yêu cầu công việc (thành phần, trong khi cuộc họp do Giám đốc quyết định).
2. Tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác của Tổ chức cán bộ.
Điều 13. Chế độ thông tin, báo cáo, thông báo.
1. Trưởng ban thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước quy định và báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước lãnh đạo:
a) Báo cáo 6 tháng, báo cáo thường niên phải được thông qua phụ trách Kiểm toán Nhà nước lãnh đạo;
b) Khi một vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của đơn vị, Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Kiểm toán Nhà nước để xử lý kịp thời;
c) Báo cáo để điều chỉnh kế hoạch hoạt động 6 tháng, tại Khoa;
d) Báo cáo chuyên đề khác.
2. Phó Giám đốc Trưởng báo cáo:
a) Việc thực hiện các công việc trong các lĩnh vực được giao; vượt quá thẩm quyền của việc giải quyết và các Phó Giám đốc của tiêu chuẩn có ý kiến khác nhau;
b) Nội dung và kết quả của hội nghị, các cuộc họp khi Giám đốc được ủy quyền dự.
c) Thông báo cho các thông tin có liên quan đến Phó Giám đốc phụ trách hành chính công chuyên ngành và sự đồng ý của Giám đốc.
3. Trưởng báo cáo lãnh đạo Bộ:
a) Việc thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo phòng giao;
b) Nội dung và kết quả của hội nghị, cuộc họp ủy quyền lãnh đạo Bộ tham dự.
c) Đối với việc đánh giá của nhóm nghiên cứu và làm việc chế độ, chính sách kiểm toán nhân sự cho công chức (tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, năng lượng, nâng ngạch, các quan chức bầu cử đi học), Trưởng các nhà lãnh đạo báo cáo có trách nhiệm và các phòng ban để thông báo cho sự lãnh đạo của quản lý chuyên ngành.
4. Phó Giám đốc Trưởng báo cáo:
a) Việc thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ của các phòng Trưởng được giao;
b) Nội dung và kết quả của hội nghị, phòng họp bắt buộc các nhà lãnh đạo tham dự.
5. Viên chức báo cáo với bộ phận lãnh đạo phụ trách
a) Việc thực hiện các tác phẩm của các nhà lãnh đạo của căn phòng được giao;
b) Nội dung và kết quả của hội nghị, phòng họp bắt buộc các nhà lãnh đạo tham dự.
6. Các giám đốc đã thông báo bằng hình thức thích hợp, thuận tiện cho công chức tại Khoa nắm bắt được thông tin sau:
a) Các chính sách của Đảng, Nhà nước và liên Kiểm toán Nhà nước liên quan đến công việc của Bộ và ngành công nghiệp;
b) Chương trình làm việc của Cục;
c) Tuyển dụng, giữ, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ công chức;
d) Kết luận Tài liệu về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Bộ;
e) các vấn đề khác theo quy định.
7. Cục lưu trữ có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu theo hình thức thích hợp (văn bản pháp luật, các văn bản về chế độ chính sách, văn bản theo định hướng; bằng văn bản về việc thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ đối với cán bộ, công chức), để tạo ra một chia sẻ thư mục trên mạng của Kiểm toán Nhà nước (Vụ Tổ chức cán bộ). Công chức trong Bộ khai thác thông tin trên thư mục để phục vụ công tác quá trình giải quyết.
Chương V
QUAN HỆ
Điều 14. Quan hệ công tác giữa các nhà lãnh đạo của cán bộ với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Ban Tổ chức
1. Lãnh đạo các cán bộ Vụ Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên để các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; kiến nghị và giải pháp đề xuất để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo giao Kiểm toán Nhà nước; báo cáo kết quả công việc với các nhà lãnh đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước theo quy định.
2. Cán bộ Vụ Tổ chức Lãnh đạo đại diện cho các nhà lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tham dự một số cuộc họp trong các đơn vị trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước khi được ủy quyền; tham dự các phiên họp với nội dung liên quan đến việc tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước lãnh đạo; chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch và các dự án liên quan đến công trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tại các cuộc họp, thông báo và thực hiện các hướng dẫn đồng thời, kết luận của Giám đốc Lãnh Kiểm toán Nhà nước của cán bộ tổ chức để các đơn vị trực thuộc để thực hiện.
Điều 15. Quan hệ công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị trong và ngoài của Kiểm toán Nhà nước
1. Quan hệ công tác giữa Tổ chức cán bộ với các đơn vị trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước được thực hiện thông qua các nhà lãnh đạo Cục. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc giao cho các đơn vị chuyên ngành trong Bộ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, và Quy chế của cán bộ làm việc Ban Tổ chức.
2. Cán bộ phụ trách Vụ Tổ chức tư vấn và các báo cáo thẩm định và đệ trình vào các nhân viên tổ chức hay những nội dung khác có liên quan do các đơn vị cấp dưới gửi trước các nhà lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.
3. Cán bộ Vụ Tổ chức phối hợp với các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhân viên tổ chức theo sự phân công hoặc ủy quyền của Kiểm toán Nhà nước hoặc các nhiệm vụ khác khi Tướng Nhà nước nhiệm vụ kiểm toán. Nếu vấn đề này vẫn chưa thỏa thuận giữa các cán bộ Vụ Tổ chức và đơn vị trực thuộc, Cục Tổ chức cán bộ có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét giải quyết.
Điều 16. Quan hệ công tác giữa các nhà lãnh đạo của cán bộ với Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, các cấp ủy Đảng trong các đơn vị trực thuộc và các tổ chức trong toàn ngành Vụ Tổ chức
Lãnh đạo các cán bộ Vụ Tổ chức phối hợp với Ủy ban Kiểm toán của Đảng Nhà nước, các cấp ủy Đảng trong các đơn vị trực thuộc và các tổ chức trên toàn ngành công nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Khi thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu có vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo kịp thời và tham khảo ý kiến với các nhà lãnh đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Quan hệ Điều 17. Công tác giữa các nhà lãnh đạo của cán bộ Vụ Tổ chức cho các đoàn thể trong đơn vị
lãnh đạo của cán bộ Vụ Tổ chức duy trì mối quan hệ thường xuyên với các ủy ban và Ban điều hành của các đoàn thể trong đơn vị để cùng nhau huy động công chức trong Bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Điều 18. Quan hệ công tác giữa các phòng của cán bộ Vụ Tổ chức
1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các phòng, công chức trong phòng có trách nhiệm hợp tác và điều phối công việc liên quan đến giải quyết. Trường hợp vượt quá phạm vi và quyền hạn của người đứng đầu có trách nhiệm báo cáo và trao đổi với lãnh đạo các phòng ban để thực hiện.
2. Các phòng chức năng có trách nhiệm và làm việc với các tổ chức, cá nhân bên ngoài theo các mối quan hệ làm việc với các chức năng và nhiệm vụ được giao. Nếu có những nội dung công việc vượt quá thẩm quyền hoặc sự phối hợp cần thiết với các bộ phận chức năng khác có liên quan, Giám đốc phải báo cáo và tìm kiếm sự hướng dẫn của các nhà lãnh đạo Cục.
Chương VI
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN KHÁC
quản lý Điều 19. Chế độ quan chức, kỷ luật lao động
1. Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của công chức trong Vụ Tổ chức và cán bộ thực hiện theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ luật Lao động và Kiểm toán Nhà nước.
2. Công chức phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, phong cách làm việc và thái độ làm việc nghiêm ngặt; giữ gìn sự đoàn kết và làm việc bí mật nội bộ theo quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước.
3. Cán bộ, công tại Khoa cho các chuyến đi kinh doanh ở nước ngoài do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định.
4. Cán bộ, công tại Khoa cho một chuyến đi kinh doanh ở nước này tuân thủ các quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các quy định sau đây:
a) Giám đốc của một chuyến đi kinh doanh từ 02 ngày làm việc trở lên phải báo cáo và được sự đồng ý của Tổng Kiểm toán Nhà nước (trừ do Tổng Kiểm toán Nhà nước đã được phê duyệt trong tuần theo lịch của ngành, kế hoạch lãnh đạo đơn vị kinh doanh của tháng);
b) Phó Trưởng nhiệm vụ báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc;
c) Trưởng phòng, Phó Trưởng nhiệm vụ báo cáo và được sự đồng ý của các nhà lãnh đạo của các phòng ban;
d) người lao động đang diễn ra từ 02 ngày làm việc trở lên phải gửi nội dung, kế hoạch hoạt động và được lãnh đạo đồng ý Cục. Sau một chuyến đi kinh doanh để báo cáo kết quả với lãnh đạo các phòng ban. Trưởng được bổ nhiệm công chức trong phòng trong chuyến công tác ngày.
5. Cán bộ, công tại Khoa nghỉ hàng năm, để lại vì lý do cá nhân, nghỉ không lương, nghỉ ốm, nghỉ thai sản để đi ra nước ngoài thực hiện theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Điều 20. Quản lý tài sản sử dụng
nhân viên chức thuộc Cục chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị và mục đích công việc, định mức và hiệu quả. Trưởng có trách nhiệm quản lý chung của toàn bộ tài sản và trang thiết bị của căn phòng. Cá nhân, sử dụng tập thể của sự lãng phí, hư hỏng, mất mát tài sản, tuỳ theo tính chất, mức độ kỷ luật phải chịu trách nhiệm và bồi thường theo quy định của pháp luật và Kiểm toán Nhà nước.
Điều 21. Sử dụng quản lý tài liệu
Công chức trong Bộ để thực hiện chế độ quản lý, khai thác, sử dụng và an toàn của các tài liệu cơ quan theo quy định của Nhà nước và Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Điều 22. Chế độ học tập
cán bộ phải tự nguyện Sở học tập và đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 23. Cạnh tranh và giải thưởng
năm ngoái, mỗi cá nhân và mỗi nhóm phòng, cán bộ lãnh đạo Vụ Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả công việc theo quy định của Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước.
Điều 24. Trách nhiệm thi hành
1. Tổ chức cán bộ lãnh đạo và cán bộ của cán bộ Ban Tổ chức và các tổ chức, cá nhân quan hệ với các quan chức Tổ chức thực hiện trách nhiệm của Quy chế này làm việc.
2. Căn cứ Quy chế này, các phòng thuộc các quan chức tòa Vụ Tổ chức quy định của phòng của họ làm việc.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, vướng mắc, các cán bộ Vụ Tổ chức phải báo cáo kịp thời về Tổng Kiểm toán Nhà nước để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. /.

Văn bản liên quan đến Quyết định 249/QĐ-KTNN năm 2013 về Quy chế làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 415/QĐ-KTNN năm 2009 về quy chế làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 1817/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước

Quyết định 134/QĐ-UBDT năm 2009 về Quy chế làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc ban hành

Quyết định 1566/QĐ-KTNN năm 2008 về việc thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bài viết khác

Comments are closed.