Bản quyền trong một số tài liệu và tài liệu có sẵn trên trang web này thuộc về bên thứ ba và đã được sản xuất trên trang web này với sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền bên thứ ba. Vui lòng kiểm tra thông báo bản quyền của các bên thứ ba đó.

Bản quyền trong một số tài liệu và tài liệu có sẵn trên trang web này thuộc về bên thứ ba và đã được sản xuất trên trang web này với sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền bên thứ ba. Vui lòng kiểm tra thông báo bản quyền của các bên thứ ba đó.

Ngoại trừ bản quyền thuộc về các bên thứ ba và trừ khi có quy định khác, bản quyền trong các trang của trang web này và tất cả các tài liệu khác có sẵn thông qua nó thuộc về Luật Hùng Phát và / hoặc các cam kết liên kết của Luật Hùng Phát.

Bạn có thể in hoặc lưu các bản sao nội dung của trang web này cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn và bạn có thể cung cấp các bản sao cho người khác vì mục đích thông tin, trên cơ sở: bạn làm như vậy một cách không thường xuyên và miễn phí; các bản sao không bị giả mạo theo bất kỳ cách nào; và người nhận được biết về các điều khoản của Thông báo Bản quyền này.

Nghiêm cấm mọi việc sao chép, truyền tải và lưu trữ tất cả hoặc một phần của trang web này và các tài liệu có sẵn thông qua đó, bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Luật Hùng Phát.

Chúng tôi chỉ cho phép các liên kết điện tử đến các trang của trang web này mà từ đó các Thông báo Pháp lý có thể được truy cập. Bạn không được cung cấp liên kết điện tử đến bất kỳ trang nào khác của trang web này hoặc đến bất kỳ tài liệu nào khác được lưu trữ trên trang web này mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa một liên kết điện tử đến trang web này bất kỳ lúc nào và bạn đồng ý xóa một liên kết như vậy ngay lập tức.

Khi quyền truy cập vào các phần bị hạn chế của trang web này phải tuân theo các điều khoản cụ thể hơn, các điều khoản đó sẽ được áp dụng thay thế.