02/01/2023 - 09:57

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Bạn muốn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam nhưng không biết quy trình và những việc cần làm? Nhất là khi luật, quy định của cơ quan Nhà nước có thể điều chỉnh mà bạn chưa kịp cập nhật. Hãy cùng tìm hiểu thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam mới nhất của Luật Hùng Phát trong bài viết dưới đây nhé!

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 07/2016 / NĐ-CP, thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

 • Thương nhân nước ngoài được thành lập và đăng ký kinh doanh theo pháp luật của nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật của nước, vùng lãnh thổ công nhận. nhận được;
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký;
 • Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị tương đương quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất 01 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết và ngành, nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
 • Trường hợp nội dung hoạt động của chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không phải là quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì việc thành lập chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng bộ quản lý chuyên ngành.

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thời hạn Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của thương nhân nước ngoài đối với trường hợp giấy tờ đó còn hiệu lực. có giới hạn thời gian.

Thời hạn của Giấy phép thành lập chi nhánh được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã cấp trước đó.

Thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh được gia hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định.

Thời hạn Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Công Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài.

Điều kiện chung đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và được dịch ra tiếng Việt; Bản dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Các trường hợp không được cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng thực phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 • Không đáp ứng các quy định tại mục 1 nêu trên.
 • Thương nhân nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập tại Việt Nam.
 • Có bằng chứng cho thấy việc thành lập chi nhánh có hại cho quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khỏe của nhân dân, hủy hoại tài nguyên, hủy hoại môi trường.
 • Nộp hồ sơ không hợp lệ, không bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép.

Các trường hợp không được cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thời hạn cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại hoàn thành việc thẩm định và cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài và gửi bản sao Giấy phép đến Ủy ban nhân dân cấp. tỉnh, Sở Thương mại, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân nước ngoài để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Ngay sau khi hết thời hạn nêu trên mà không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Bộ Thương mại phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân nước ngoài biết lý do không cấp Giấy phép;

Thời hạn cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thông báo hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Chi nhánh phải đăng liên tiếp 03 số báo viết, báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam với các nội dung sau:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chi nhánh;
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân nước ngoài;
 • Trưởng Chi nhánh;
 • Số, ngày cấp, thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh, cơ quan cấp;
 • Sinh hoạt chi bộ.

Trong thời hạn quy định trên, chi nhánh phải chính thức hoạt động và thông báo với Bộ Thương mại, Sở Thương mại nơi đặt chi nhánh về việc mở hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

Thông báo hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam

Nội dung hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh được thực hiện các hoạt động ghi trong giấy phép thành lập và phù hợp với các quy định của pháp luật;

Trường hợp chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực mà pháp luật phải có đủ điều kiện thì chi nhánh chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định;

Điều kiện hoạt động kinh doanh là những yêu cầu mà Chi nhánh phải có hoặc phải thực hiện khi tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể, được thể hiện bằng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận quản trị kinh doanh. nghề nghiệp, chứng nhận bảo hiểm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Nội dung hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh và người đứng đầu Chi nhánh

Chi nhánh và người đứng đầu chi nhánh thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thương mại và các quy định sau đây:

 • Chi nhánh không được thực hiện chức năng đại diện cho thương nhân khác, không được cho thuê lại trụ sở chính của chi nhánh.
 • Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau đây:
 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam.

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh và người đứng đầu Chi nhánh

Nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với Chi nhánh

Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam;

Người đứng đầu chi nhánh phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mình và của chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được ủy quyền;

Chậm nhất 15 ngày trước khi chi nhánh chấm dứt hoạt động, thương nhân nước ngoài, chi nhánh có nghĩa vụ thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. theo quy định của pháp luật;

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài, thương nhân nước ngoài có nghĩa vụ thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Luật này.

Lời kết

Như vậy, với những cải cách của pháp luật hiện hành, việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam không còn khó khăn như trước. Chỉ trong thời gian ngắn, cùng với các giấy tờ hợp lệ, bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh. Nếu bạn còn thắc mắc về thủ tục thành lập chi nhánh hãy gọi ngay cho Luật Hùng Phát, dịch vụ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

5/5 - (350 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay