02/01/2023 - 00:40

Điều kiện thành lập công ty giáo dục mầm non đầy đủ nhất

Điều kiện thành lập công ty giáo dục mầm non là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép thành lập trường mầm non, nhóm trẻ? Và điều kiện để trở thành hiệu trưởng trường mầm non theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ được luật sư tư vấn của Luật Hùng Phát giải đáp trong bài viết sau.

Điều kiện thành lập trường mầm non ?

Điều kiện thành lập trường mầm non ?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 46/2017 / NĐ-CP mới về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, trường mẫu giáo công lập; Việc thành lập nhà trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trẻ công lập và tư thục được thực hiện như sau:

1. Có phương án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt. Trình duyệt. được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và vị trí dự kiến ​​của trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Theo Điều 4, Nghị định 46/2017 / NĐ-CP quy định về thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân huyện) quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường. công cộng. nhà trẻ, nhà trẻ hoặc nhà trẻ. cho phép thành lập trường mầm non, trường mầm non, nhà trẻ.

2. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thành lập cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức, cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục phải nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, trường mẫu giáo; địa điểm dự kiến ​​đặt trụ sở của tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

b) Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, trường mẫu giáo: Xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất và trang thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch, giải pháp xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ theo từng thời kỳ.

Đề án phải nêu rõ tổng mức vốn dự kiến ​​thực hiện các phương án và bảo đảm cho hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và những năm tiếp theo, giải thích rõ tính chất của đề án. của giáo dục trẻ em. tính khả thi, hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng thời kỳ;

c) Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng về nguyên tắc thuê đất, thuê nhà làm trụ sở để xây dựng nhà trẻ, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn thuê dự kiến ​​ít nhất là 05 năm;

d) Dự thảo quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế sơ bộ công trình kiến ​​trúc xây dựng trên đất xây dựng nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo hoặc thiết kế kiến ​​trúc (nếu có); ; trường học) phải phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn của lĩnh vực nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

3. Trình tự thực hiện:

a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập); Tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết rõ. . diện tích;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến ủy quyền xác định hồ sơ, thẩm định thực tế điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ theo đúng nội dung và điều kiện quy định;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến ​​thẩm định bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện ra quyết định hoặc cho phép thành lập. sự thành lập; nếu không đủ điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời.

Trường mẫu giáo, trường mầm non bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi nào?

Trường mẫu giáo, trường mầm non bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 46/2017 / NĐ-CP mới về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quy định các trường hợp nhà trẻ, trường mầm non, nhà trẻ bị đình chỉ hoạt động giáo dục sau này:

 • Có hành vi gian dối để được phép hoạt động giáo dục;
 • Không đáp ứng một trong các điều kiện được phép hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định này;
 • Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;
 • Không hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;
 • Vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đến mức phải đình chỉ theo quy định hiện hành;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Nghị định 56/2017 / NĐ-CP quy định:

2. Có đất đai, mặt bằng trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục, cụ thể:

a) Trường mẫu giáo, trường mầm non, trường mẫu giáo nằm trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch chung, thuận tiện cho trẻ em đến trường; đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

b) Diện tích đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng công trình; khu sân chơi; các khu cây xanh, đường đi. Diện tích đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 / con đối với vùng đồng bằng và trung du; 08 m2 / con đối với khu vực thành phố, thị xã, vùng núi cao.

Đối với những nơi khó khăn về diện tích xây dựng thì được thay thế bằng diện tích sàn xây dựng và phải đảm bảo đủ diện tích theo quy định;

Nhà trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục được thuê nhà trường, cơ sở vật chất, thiết bị chưa sử dụng của Nhà nước hoặc của các cơ sở giáo dục công lập để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định. xác định. . quy định của pháp luật.

Nhà trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục được thuê một phần hoặc toàn bộ quỹ nhà ở, cơ sở hạ tầng của Nhà nước để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của Chính phủ về khuyến khích xã hội. ngày hội. ngày hội. xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Trường hợp thuê thiết bị giáo dục chưa sử dụng của cơ sở sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

c) Khuôn viên trường mẫu giáo, trường mầm non, trường mẫu giáo có tường ngăn với bên ngoài;

d) Kết cấu khối công trình bao gồm:

– Khối phòng cho nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, sân chơi đảm bảo đúng quy định;

– Khối các phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

– Khối phòng ăn: Khu bếp và kho;

– Khối hành chính sự nghiệp gồm: văn phòng nhà trường, phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng hành chính, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng giáo viên, nhà vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên, khu để xe. đối với giáo viên, cán bộ, công nhân viên. ;

– Khu vườn gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi – cây xanh.

d) Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu, đạt chuẩn đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục.

4. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục.

5. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trẻ, trường mầm non, trường mẫu giáo.

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 46/2017 / NĐ-CP mới quy định:

2. Thủ trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Tư vấn thành lập trường mầm non tư thục ?

Tư vấn thành lập trường mầm non tư thục ?

Luật sư tư vấn:

Điều 8 Văn bản hợp nhất 04 / VBHN-BGDĐT Điều lệ trường mầm non năm 2015

Điều 19 Thông tư 13/2015 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục Cơ sở hạ tầng:

Hồ sơ xin phép thành lập trường, lớp mẫu giáo tư thục bao gồm:

 • Văn bản xin phép thành lập trường, lớp mẫu giáo tư thục của tổ chức, cá nhân xin phép thành lập trường. Tuyên bố nêu rõ sự cần thiết phải thành lập; tên trường, lớp mẫu giáo; địa điểm dự kiến ​​đặt trụ sở của tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, lớp mẫu giáo tư thục;
 • Đề án thành lập trường, lớp mẫu giáo tư thục: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; xác định rõ quyền sở hữu đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị; cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; nguồn tài chính; quy hoạch, kế hoạch, giải pháp xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng thời kỳ. Đề án cần nêu rõ tổng mức vốn dự kiến ​​thực hiện kế hoạch và đảm bảo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và những năm tiếp theo, giải trình rõ tính khả thi và tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường học, nhà trẻ tư thục theo từng thời kỳ;
 • Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. Có văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất hoặc hợp đồng về nguyên tắc thuê đất, thuê nhà để xây dựng trường, lớp mẫu giáo tư thục với thời hạn thuê tối thiểu. ít nhất 5 (năm) năm;
 • Dự thảo quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến ​​trúc được xây dựng trên khu đất xây dựng trường học, nhà trẻ tư thục hoặc thiết kế các công trình kiến ​​trúc (nếu có trường học), đảm bảo phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn về diện tích sử dụng phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ.

Hồ sơ xin phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục bao gồm:

 • Bản sao có chứng thực quyết định cho phép thành lập trường, lớp mẫu giáo tư thục;
 • Văn bản đề nghị cho phép nhà trường, lớp mẫu giáo tư thục hoạt động giáo dục;
 • Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện dự án đầu tư thành lập trường, lớp mẫu giáo tư thục. Báo cáo cần nêu rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: tài chính, điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên;
 • Danh sách kèm theo sơ yếu lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, chủ đầu tư và người dự kiến ​​làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, bộ phận. , tổ chuyên môn, hợp đồng làm việc ký kết giữa nhà trường, nhà trẻ tư thục với từng cán bộ quản lý; danh sách kèm theo sơ yếu lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, cam kết nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ, hợp đồng làm việc giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên;
 • Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục; bản cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Chương trình giáo dục mầm non, các tài liệu phục vụ thực hiện Chương trình giáo dục mầm non;
 • Bản kê số phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29 của Quy chế này;
 • Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê nhà trẻ, lớp mẫu giáo tư thục với thời hạn tối thiểu là 05 (năm) năm;
 • Văn bản hợp pháp xác nhận số tiền hiện có do nhà trường, lớp mẫu giáo tư thục quản lý, đảm bảo tính hợp pháp và cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và kinh phí hoạt động. thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm cho nhà trường, nhà trẻ hoạt động ổn định trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ khi tuyển sinh trường, nhà trẻ tư thục;

Hồ sơ phải điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng, sang tên, chuyển địa điểm;

Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ.

Thẩm quyền cho phép thành lập trường:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục;

2. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo ủy quyền hoạt động giáo dục cho nhà trường, nhà trẻ tư thục;

Điều 13. Hiệu trưởng (Thông tư 13/2015 / TT-BGDĐT)

1. Hiệu trưởng trường mầm non, trường mầm non tư thục là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, khi được bổ nhiệm không quá 65 tuổi và không phải là công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước.

2. Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị (nếu có) về tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong phạm vi nhiệm vụ được giao. quyền hạn. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 05 (năm) năm.

3. Đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục có Hội đồng quản trị thì Hiệu trưởng do Hội đồng quản trị đề cử và bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với trên 50% số phiếu tán thành; được Đại hội thành viên góp vốn thông qua và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận.

4. Đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục có Hội đồng quản trị, ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ trường mầm non và quy định tại khoản 2 Điều này, Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo tư thục còn phải có Hội đồng quản trị các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức, triển khai việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, chăm sóc, giáo dục và các hoạt động khác của nhà trường, nhà trẻ theo quy định, đảm bảo chất lượng và đúng quy định của Nhà nước. luật và kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt nhằm thực hiện mục tiêu phát triển của nhà trường, nhà trẻ;

c) Phương án tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự của trường, lớp mẫu giáo trình Hội đồng quản trị phê duyệt; là chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng tuyển dụng giáo viên; phân công, quản lý, đánh giá, cho điểm, khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

d) Lập dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính theo quy định của nhà trường, nhà trẻ; báo cáo định kỳ với Hội đồng quản trị và các cấp quản lý có liên quan về công tác tài chính và các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

đ) Bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, an toàn trong nhà trường, nhà trẻ;

e) Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (nếu không phải là thành viên) nhưng không có quyền biểu quyết; có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng thành viên góp vốn về hoạt động chăm sóc và giáo dục của nhà trường; có quyền bảo lưu ý kiến ​​không nhất trí với quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp xem xét, xử lý.

5. Đồng thời, một người chỉ được làm Hiệu trưởng trường phổ thông, mẫu giáo tư thục.

Người lao động nước ngoài dạy: Trường hợp nhà trường muốn thuê lao động nước ngoài vào giảng dạy thì phải xin giấy phép lao động cho người nước ngoài và đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người nước ngoài.

Lời kết

Trên đây là điều kiện thành lập công ty giáo dục mầm non. Nếu bạn còn bất kì thắc mắc nào sau khi đọc bài viết trên thì hãy liên hệ với công ty Luật Hùng Phát để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay