01/01/2023 - 13:19

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Luật Hùng Phát cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam cho công ty nước ngoài.

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để thương nhân nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Điều kiện để thương nhân nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 07/2016 / NĐ-CP, thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thương nhân nước ngoài được thành lập và đăng ký kinh doanh theo pháp luật của nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật của nước, vùng lãnh thổ công nhận. nhận được;

Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký;

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có thời hạn hoạt động quy định ít nhất là 01 năm, kể từ ngày đề nghị cấp;

Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết và ngành, nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

Trường hợp nội dung hoạt động của chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không phải là quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì việc thành lập chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng bộ quản lý chuyên ngành.

Thời hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh Công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thời hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh Công ty nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của thương nhân nước ngoài đối với trường hợp giấy tờ đó còn hiệu lực có giới hạn thời gian.

Thời hạn của Giấy phép thành lập chi nhánh được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã cấp trước đó.

Thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh được gia hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định.

Điều kiện chung đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam

Điều kiện chung đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và được dịch ra tiếng Việt; Bản dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng thực phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Không đáp ứng các quy định tại mục 1 nêu trên.

Thương nhân nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập tại Việt Nam.

Có bằng chứng về việc thành lập chi nhánh có hại cho quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khỏe của nhân dân. con người, hủy hoại tài nguyên thiên nhiên và hủy hoại môi trường.

Nộp hồ sơ không hợp lệ, không bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép.

Thời hạn cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Thời hạn cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại hoàn thành việc thẩm định và cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài và gửi bản sao Giấy phép đến Ủy ban nhân dân cấp. tỉnh, Sở Thương mại, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân nước ngoài để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Ngay sau khi hết thời hạn nêu trên mà không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Bộ Thương mại phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân nước ngoài biết lý do không cấp Giấy phép;

Thông báo hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Chi nhánh phải đăng liên tiếp 03 số báo viết, báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam với các nội dung sau:

  • Tên và địa chỉ trụ sở chi nhánh;
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân nước ngoài;
  • Trưởng Chi nhánh;
  • Số, ngày cấp, thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh, cơ quan cấp;
  • Sinh hoạt chi bộ.

Trong thời hạn quy định trên, chi nhánh phải chính thức hoạt động và thông báo với Bộ Thương mại, Sở Thương mại nơi đặt chi nhánh về việc mở hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

Nội dung hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh được thực hiện các hoạt động ghi trong giấy phép thành lập và phù hợp với các quy định của pháp luật;

Trường hợp chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực mà pháp luật quy định có đủ điều kiện thì chi nhánh chỉ được hoạt động khi có đủ các điều kiện theo quy định;

Điều kiện hoạt động kinh doanh là những yêu cầu mà Chi nhánh phải có hoặc bắt buộc phải thực hiện khi tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể, được thể hiện bằng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận hoạt động của Cục quản lý kinh doanh. nghề nghiệp, chứng nhận bảo hiểm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh và người đứng đầu Chi nhánh

 Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh và người đứng đầu Chi nhánh

Chi nhánh và người đứng đầu chi nhánh thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thương mại và các quy định sau đây:

Chi nhánh không được thực hiện chức năng đại diện cho thương nhân khác, không được cho thuê lại trụ sở chi nhánh.

Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau đây:

Người đứng đầu Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam.

Nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với Chi nhánh

Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam;

Người đứng đầu chi nhánh phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mình và của chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được ủy quyền;

Chậm nhất 15 ngày trước khi chi nhánh chấm dứt hoạt động, thương nhân nước ngoài, chi nhánh có nghĩa vụ thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật;

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Chi nhánh thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động, thương nhân nước ngoài có nghĩa vụ thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Luật này.

Lời kết

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc về thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam mới nhất. Luật Hùng Phát là đơn vị chuyên thực hiện và hỗ trợ khách hàng các thủ tục liên tục liên quan đến thủ tục mở chi nhánh công ty nước ngoài chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay