01/01/2023 - 09:54

Thành lập công ty luật theo quy định của pháp luật mới nhất

Công ty luật là gì? Để thành lập công ty luật theo quy định của pháp luật thì bạn cần phải làm gì ? Và trong bài viết dưới đây Luật Hùng Phát sẽ cung cấp cho bạn đọc những nội dung liên quan đến công ty Luật.

Công ty Luật bao gồm những loại hình công ty nào?

Công ty Luật là công ty hoạt động trong lĩnh vực Luật / Pháp lý, được cấp giấy phép thành lập và hoạt động bởi Sở Tư pháp nơi Đoàn luật sư nơi Giám đốc hoặc chủ sở hữu công ty luật là thành viên.

Công ty luật được thành lập dưới hai hình thức: Công ty luật hợp danh và Công ty luật trách nhiệm hữu hạn (Điều 34 Luật Luật sư 2006). Trong đó:

 • Công ty luật hợp danh là công ty luật có ít nhất hai thành viên hợp danh là luật sư và không có thành viên góp vốn
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên với một luật sư là chủ sở hữu của công ty.
 • Công ty luật có hai thành viên trở lên và có ít nhất hai thành viên là luật sư thành viên

Hồ sơ đăng ký hoạt động của công ty luật

Hồ sơ đăng ký hoạt động của công ty luật

 • Mẫu đăng ký công ty luật
 • Dự thảo điều lệ công ty luật
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật.
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty.

Điều kiện thành lập công ty luật

Điều kiện thành lập công ty luật

Theo quy định tại Điều 34 Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012, Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

Để thành lập công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện về loại hình công ty

 • Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.
 • Thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thống nhất cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư là chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

Điều kiện đối với người thành lập công ty

 • Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề theo hợp đồng lao động đối với tổ chức hành nghề luật sư hoặc cá nhân hành nghề theo hợp đồng lao động đối với cơ quan, tổ chức;
 • Luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư. Trường hợp luật sư thuộc các Đoàn luật sư khác nhau tham gia thành lập công ty thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong số họ là thành viên. .
 • Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, luật sư thành lập, tham gia thành lập công ty không phải là thành viên Đoàn luật sư nơi đặt trụ sở của công ty luật phải chuyển về gia nhập. Đoàn luật sư nơi đặt trụ sở của công ty luật, chi nhánh của công ty luật.

Điều kiện đặt trụ sở công ty

Công ty luật phải có văn phòng.

Điều kiện về tên công ty

Tên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, tên công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhưng phải có cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc là “công ty luật trách nhiệm hữu hạn’, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã đăng ký và không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và đạo đức phong tục tập quán của dân tộc.

Hồ sơ thành lập công ty luật

Hồ sơ thành lập công ty luật

Hồ sơ thành lập công ty luật theo quy định tại Điều 35 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung 2012) như sau:

Điều 35. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

2. Tổ chức hành nghề luật sư phải nộp hồ sơ đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:

a) Đơn đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;

b) Dự thảo Điều lệ công ty luật;

c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;

d) Giấy tờ chứng minh trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

Các nội dung điều lệ công ty luật

Điều lệ công ty luật không có mẫu mà được quy định cụ thể tại Điều 7 Thông tư 123/2013 / NĐ-CP đã áp dụng

Điều 7. Điều lệ công ty luật

Điều lệ công ty luật bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính;
 • Loại hình công ty luật;
 • Lĩnh vực hành nghề;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên trở lên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và luật sư);
 • Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên;
 • Điều kiện, thủ tục gia nhập hoặc rút khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật hai thành viên trở lên và thành viên hợp danh);
 • Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành;
 • Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật hai thành viên trở lên và công ty hợp danh);
 • Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật.

Điều lệ của công ty luật phải được ký bởi luật sư của chủ sở hữu hoặc bởi tất cả các luật sư thành viên.

Trình tự thủ tục thành lập công ty luật

Trình tự, thủ tục thành lập công ty luật

Công ty luật đăng ký hoạt động theo trình tự, thủ tục sau đây:

Hồ sơ đăng ký hoạt động công ty luật

Công ty Luật phải nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;
 • Dự thảo Điều lệ công ty luật;
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty;
 • Giấy tờ chứng minh trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

Nộp đơn ở đâu

Công ty luật được đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp nơi có Đoàn luật sư mà Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư thuộc các Đoàn luật sư khác nhau thành lập đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thông báo, công bố thông tin thành lập công ty luật

Thông báo, công bố thông tin thành lập công ty luật

Thông báo về việc thành lập công ty luật với Đoàn luật sư theo quy định tại khoản 4 Điều 35 của Luật luật sư

Điều 35. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
4. Tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Trưởng Văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Công bố thông tin đăng ký hoạt động (Điều 38)

Điều 38. Thông báo nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải đăng báo hàng ngày của trung ương, địa phương nơi đăng ký hoạt động hoặc báo chuyên ngành pháp luật. . ba số. về các chủ đề chính sau:
a) Tên tổ chức hành nghề luật sư;
b) Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh, văn phòng giao dịch;
c) Lĩnh vực hành nghề;
d) Họ, tên, địa chỉ, số Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư là Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật và các thành viên sáng lập khác;
đ) Số đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải công khai nội dung thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định tại khoản 1 Điều này.

Lời kết

Đây là nội dung của bài viết điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty luật, Luật Hùng Phát gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc hãy liên hệ với công ty Luật Hùng Phát để được giải đáp.

5/5 - (907 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay