02/01/2023 - 02:36

Thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính thành công 100%

Bạn muốn thành lập công ty hỗ trợ tài chính nhưng chưa nắm rõ điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính. Bên canh đó, là việc thực hiện thủ tục mở công ty hỗ trợ tài chính như thế nào? Với kinh nghiệm tư vấn và thực hiện thành lập công ty dịch vụ hỗ trợ tài chính trong thời gian qua, Luật Hùng Phát xin chia sẻ chi tiết về trình tự thành lập cũng như những điều kiện kinh doanh lĩnh vực hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp nắm rõ.

Hoạt động hỗ trợ tài chính là gì?

Định nghĩa về công ty hỗ trợ tài chính không có nằm trong luật doanh nghiệp. Nhưng theo như tên gọi vẫn có thể hiểu được về những hoạt động trong đó. Một trong các hoạt động về hỗ trợ tài chính đó là hoạt động cho thuê tài chính.

Trong nội dung Luật của những tổ chức tín dụng năm 2010 được bổ sung và sửa đổi năm 2017 ở Điều số 113 đã quy định, thì hoạt động về cho thuê tài chính là việc cung cấp về tín dụng trung và dài hạn dựa trên cơ sở của hợp đồng về cho thuê và cần phải có 01 trong những điều kiện như sau:

 • Trường hợp kết thúc thời hạn việc cho thuê dựa vào hợp đồng thì bên thuê sẽ có quyền được ưu tiên mua những tài sản cho thuê dựa vào giá trên danh nghĩa thấp hơn giá trị về thực tế đối với những tài sản cho thuê tính thời điểm hiện tại mua lại.
 • Trường hợp kết thúc thời hạn việc cho thuê dựa vào hợp đồng thì bên thuê nhận được sự chuyển đổi về quyền sở hữu đối với những tài sản cho thuê hay sẽ tiếp tục thuê dựa vào thỏa thuận của 2 bên.
 • Tổng số tiền để thuê 01 tài sản được quy định trong hợp đồng cho thuê về tài chính tối thiểu phải bằng về giá trị tài sản đó tính tại thời điểm thực hiện ký hợp đồng.
 • Về thời gian để cho thuê 01 tài sản tối thiểu phải bằng 60% so với thời gian cần thiết để thực hiện khấu hao về tài sản cho thuê đấy.

Hoạt động hỗ trợ tài chính là gì?

Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh lĩnh vực hỗ trợ tài chính

Công ty hỗ trợ tài chính là tổ chức về tín dụng phi ngân hàng mà hoạt động kinh doanh thuộc ngành nghề trong kinh doanh có điều kiện theo quy định.Vì thế trước khi thành lập công ty cần có giấy phép từ Ngân hàng của nhà nước. Trường hợp này, công ty hỗ trợ tài chính sẽ được nhận Giấy phép khi đáp ứng đủ những điều kiện ở Điều số 20 và Điều số 11, 12 thuộc Thông tư số 30/2015/TT-NHNN đã quy định. Cụ thể như sau:

 • Khi chủ sở hữu là thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập, công ty TNHH MTV là pháp nhân hiện đang hoạt động một cách hợp pháp và có đầy đủ năng lực về tài chính để tham gia vào việc góp vốn. Là thành viên sáng lập hay cổ đông sáng lập là cá nhân có đầy đủ năng lực về hành vi dân sự, có đầy đủ khả năng về tài chính để tham gia góp vốn.

Ngoài ra, điều kiện của chủ sở hữu là thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập, công ty TNHH MTV thực hiện đúng theo nội dung Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ở Điều số11, 12 đã quy định bao gồm:

 • Có sở hữu vốn điều lệ và số vốn được cấp ít nhất phải bằng so với vốn pháp định là ở mức 150 tỉ đồng.
 • Có các phương án về kinh doanh một cách khả thi và đề án việc thành lập mà không có gây ảnh hưởng về sự ổn định, an toàn đối với hệ thống của tổ chức tín dụng. Không được tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh hay hạn chế về cạnh tranh hay sự độc quyền trong hệ thống của tổ chức tín dụng.
 • Có Điều lệ phải phù hợp với các quy định trong Luật của những tổ chức tín dụng và những quy định khác có liên quan theo pháp luật.
 • Thành viên của Ban kiểm soát, người điều hành, người quản lý cần có đầy đủ những điều kiện, tiêu chuẩn dựa vào nội dung Luật của những tổ chức tín dụng ở Điều số 50 đã quy định.

Hồ sơ và trình tự xin cấp phép hoạt động công ty hỗ trợ tài chính

 Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lĩnh vực hỗ trợ tài chính

Hồ sơ bao gồm:

 • Dư thảo của Điều lệ doanh nghiệp.
 • Đơn đề nghị được cấp phép.
 • Biên bản của Hội nghị thành lập được thông qua hay các văn bản của chủ sở hữu đã phê duyệt về dự thảo Điều lệ, danh sách các chức danh quản trị, đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, điều hành dự kiến, kiểm soát và lựa chọn Trưởng Ban dự bị, Ban dự bị.
 • Tài liệu để chứng minh về năng lực của bộ máy điều hành dự kiến, kiểm soát, quản trị.
 • Đề án về thành lập Công ty hỗ trợ tài chính sau khi được chủ sở hữu doanh nghiệp phê duyệt hay Hội nghị thành lập được thông qua.

Trình tự thực hiện

Dựa vào Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ở Điều số 08 đã quy định thì thủ tục, trình tự việc cấp Giấy phép của Công ty hỗ trợ tài chính được tiến hành qua những bước như sau:

1/ Ban dự bị tiến hành lập hồ sơ để đề nghị việc cấp Giấy phép dựa vào Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ở Điều số 13, 14, 15, 16 đã quy định và tiến hành nộp trực tiếp hay gửi bằng đường bưu điện đến Ngân hàng của Nhà nước.

Ban dự bị bao gồm những người có trong danh sách dự kiến bổ nhiệm, bầu các chức danh thành viên HĐ quản trị và Chủ tịch, HĐ thành viên, thành viên Ban kiểm soát và Trưởng ban, giám đốc hay Tổng giám đốc Công ty hỗ trợ tài chính nhiệm ở kỳ đầu tiên nhằm thay mặt để triển khai những công việc có liên quan đến việc thực hiện đề nghị cung cấp Giấy phép. Ban dự bị cần phải có ít nhất là 02 thành viên và trong đó phải có 1 thành viên làm Trưởng ban.

Trong thời gian là 30 ngày tính từ ngày được nhận hồ sơ về đề nghị cung cấp Giấy phép thì Ngân hàng của Nhà nước cần có văn bản để gửi đến Ban dự bị xác nhận là đã được nhận đủ hồ sơ một cách hợp lệ nhằm xem xét việc chấp thuận theo nguyên tắc. Trong trường hợp khi hồ sơ đề nghị việc cấp Giấy phép mà không có đầy đủ thì Ngân hàng của Nhà nước cần có văn bản để gửi đến Ban dự bị yêu cầu thực hiện bổ sung hồ sơ.

2/ Trong thời gian là 90 ngày tính từ ngày thực hiện gửi văn bản xác nhận là đã nhận được đủ hồ sơ một cách hợp lệ thì Ngân hàng của Nhà nước cần có văn bản về chấp thuận theo nguyên tắc trong việc thành lập Công ty hỗ trợ tài chính. Với trường hợp khi không chấp thuận thì Ngân hàng của Nhà nước cần trả lời bằng văn bản và nội dung trong đó ghi rõ lý do vì sao không chấp thuận.

3/ Trong thời gian là 60 ngày tính từ ngày được nhận văn bản chấp thuận theo nguyên tắc trong việc thành lập Công ty hỗ trợ tài chính thì Ban dự bị cần tiến hành lập những văn bản bổ sung đúng theo quy định ở khoản số 07 Điều số 16, khoản só 04 Điều số 15 tại Thông tư này và thực hiện nộp trực tiếp hay gửi bằng đường bưu điện đến Ngân hàng của Nhà nước. Nếu vượt quá thời gian kể trên mà Ngân hàng của Nhà nước nhận được không đầy đủ hay không nhận được những văn bản kể trên thì đối với văn bản chấp thuận theo nguyên tắc sẽ coi như mất giá trị.

Còn trong thời gian là 5 ngày làm việc tính từ ngày được nhận đầy đủ những văn bản bổ sung thì Ngân hàng của Nhà nước sẽ xác nhận bằng văn bản đối với việc đã nhận đủ văn bản.

4/ Với thời gian là 30 ngày tính từ ngày đã nhận đủ những văn bản bổ sung thì Ngân hàng của Nhà nước sẽ thực hiện cấp Giấy phép đúng theo quy định. Trong trường hợp mà không cấp Giấy phép thì Ngân hàng của Nhà nước sẽ thục hiện trả lời bằng văn bản và nọi dung trong đó ghi rõ lý do vì sao không được cấp Giấy phép.

>>> Khi đã được cấp Giấy phép thì công ty hỗ trợ tài chính cần phải tiến hành đăng ký kinh doanh như quy định thông thường. Trình tự, Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính

Thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính

Để đăng ký thành lập doanh nghiệp hỗ trợ tài chính thì cần soạn thảo hồ sơ đầy đủ và nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư và chờ lấy giấy phép.Thủ tục đăng ký doanh nghiệp gồm:

 • Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân bản sao có công chứng đối với cá nhân và giấy đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập… đối với tổ chức.
 • Danh sách các cổ đông và thành viên sở hữu cổ phần và sẽ góp vốn vào công ty hỗ trợ tài chính .
 • Điều lệ công ty hỗ trợ tài chính
 • Giấy đề nghị được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Thông thường, Sở Kế Hoạch và hỗ trợ tài chính sẽ xem xét và tiến hành cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp sau 3 – 6 ngày nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ.

Hồ sơ và trình tự xin cấp phép hoạt động công ty hỗ trợ tài chính

Một số kinh nghiệm hữu ích khi thành lập công ty hỗ trợ tài chính

Để thuận lợi mở công ty hỗ trợ tài chính, doanh nghiệp hãy tham khảo thêm những kinh nghiệm dưới đây:

Đặt địa chỉ công ty hỗ trợ tài chính

Doanh nghiệp khi chọn địa chỉ đặt công ty phải lưu ý là địa chỉ công ty phải nằm trong lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ xác định, cụ thể về số nhà, quận, huyện, thành phố…Cấm sử dụng địa chỉ giả, cấm dùng khu chung cư, nhà tập thể làm địa chỉ cho công ty. Doanh nghiệp có thể sử dụng địa chỉ nhà riêng hoặc thuê văn phòng để đặt địa chỉ công ty hỗ trợ tài chính

Chuẩn bị vốn tối thiểu và kê khai vốn điều lệ

Công ty hỗ trợ tài chính cần chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn khi mở công ty, bởi vì quá trình mở doanh nghiệp cần khá nhiều chi phí khác nhau. Đặc biệt, ngành nghề hỗ trợ tài chính lại là ngành nghề yêu cầu điều kiện về vốn pháp định, do đó, doanh nghiệp phải lưu ý chuẩn bị đúng số vốn quy định.

Với trường hợp ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp có thể kê khai vốn điều lệ tùy vào mong muốn, khả năng của mình mà không phải tuân thủ điều kiện gì cả.Tuy nhiên, không nên đăng ký vốn điều lệ quá thấp, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín công ty trong mắt khách hàng và đối tác.

Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì sẽ cần đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng hoặc cao hơn so với vốn pháp định.

Chọn loại hình công ty phù hợp

Doanh nghiệp cần chọn loại hình công ty phù hợp với công ty hỗ trợ tài chính của mình để có thể đăng ký kinh doanh. Mỗi loại hình đều có những đặc điểm riêng, thích hợp với từng điều kiện về vốn cũng như số lượng thành viên… của công ty. Do đó, doanh nghiệp hãy lưu ý và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Một số loại hình công ty phổ biển hiện nay gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, công ty tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Kinh nghiệm đặt tên cho công ty

Khi đặt tên cho công ty hỗ trợ tài chính , doanh nghiệp phải lưu ý là không đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký, tên phải có đủ cấu trúc về loại hình và tên riêng. Tên công ty hỗ trợ tài chính phải có đủ cấu trúc gồm loại hình và tên riêng. Doanh nghiệp hãy tra cứu tên doanh nghiệp trước khi đặt tên để tránh vi phạm quy định chung. Tên riêng doanh nghiệp có thể viết tắt hoặc sử dụng tên tiếng anh nhưng phải đảm bảo là không giống những doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trước đó.

Đăng ký ngành nghề kinh doanh

Khi thành lập công ty hỗ trợ tài chính thì doanh nghiệp cần tiến hành chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến hỗ trợ tài chính , như thế mới có thể tiến hành hoạt động hỗ trợ tài chính theo đúng quy định.

Doanh nghiệp phải lưu ý là nếu trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh không yêu cầu điều kiện thì không cần đáp ứng điều kiện khi đi vào hoạt động. Tuy nhiên nếu đăng ký ngành nghề yêu cầu điều kiện thì cần đáp ứng đủ những yêu cầu theo quy định của ngành nghề và xin giấy phép kinh doanh mới được đi vào hoạt động kinh doanh.

Chọn người đại diện pháp luật cho công ty

Doanh nghiệp hỗ trợ tài chính nên chọn một người đủ năng lực, khả năng, kinh nghiệm và có thể tin tưởng. Vị trí người đại diện pháp luật này có thể để cho chủ doanh nghiệp, giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hay người quản lý đảm nhận.

Một doanh nghiệp có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện tùy vào loại hình công ty và người đại diện có thể thay đổi sau khi thành lập công ty.

mot-so-kinh-nghiem-huu-ich-khi-thanh-lap-cong-ty-ho-tro-tai-chinh

Mua chữ ký số để đóng thuế trực tuyến

Công ty hỗ trợ tài chính thực hiện mua chữ ký số theo đúng quy định để có thể đóng thuế online.

Kế toán doanh nghiệp sử dụng chữ ký này để đóng thuế trực tuyến cho doanh nghiệp theo định kỳ.

Khắc con dấu cho công ty

Công ty hỗ trợ tài chính cần có con dấu riêng, số lượng và hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết định.

Đảm bảo có đủ tên công ty và mã số doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau khi khắc con dấu thì hoàn tất thủ tục công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty

Công ty hỗ trợ tài chính cần tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty để có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền.

Chủ doanh nghiệp ra ngân hàng và mang theo con dấu, giấy phép đăng ký doanh nghiệp cũng như CMND để đăng ký mở tài khoản.

Tiến hành thực hiện thủ tục báo lên Sở Kế hoạch và đầu tư số tài khoản này.

Tham khảo cụ thể Các bước đăng ký tài khoản ngân hàng sau khi thành lập công ty.

Thuê và sử dụng dịch vụ kế toán thuế

Công ty hỗ trợ tài chính nếu chưa thuê được kế toán thuế để tiến hành kê khai và nộp các tờ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp thì có thể sử dụng dịch vụ kế toán của Luật Hùng Phát để đảm bảo việc kê khai thuế ban đầu đúng quy định của pháp luật.

Phát hành hóa đơn GTGT và treo bảng hiệu

Doanh nghiệp tiến hành ra thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng trước khi chính thức phát hành. Sau đó đặt in hóa đơn để sử dụng, phục vụ cho công ty. Nếu trường hợp không thông báo phát hành hóa đơn hay không in hóa đơn, doanh nghiệp cũng có thể mua hóa đơn để sử dụng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần đặt làm bảng hiệu công ty  bảng hiệu có thể thiết kế tùy theo ý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, phải đảm bảo có tên, địa chỉ, số điện thoại … đầy đủ. Sau đó, doanh nghiệp treo bảng hiệu công ty đúng quy định.

Góp vốn vào công ty đúng thời hạn

Công ty hỗ trợ tài chính có thể tiến hành góp vốn bằng tài sản, tiền Việt Nam, ngoại tệ hay bằng các tài sản sở hữu trí tuệ, bí quyết kinh doanh… được định giá phù hợp.

Thời hạn góp vốn tối đa trong công ty hỗ trợ tài chính là 90 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Các thành viên cổ đông phải góp đủ số vốn đã cam kết. Trường hợp không góp đủ vốn, doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ để tránh bị xử phạt hành chính.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ khi được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp thì công ty hỗ trợ tài chính cần tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia đúng quy định. Cụ thể, doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm: Ngành, nghề kinh doanh; Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Nếu không thực hiện đúng quy định về nội dung và thời hạn, doanh nghiệp hỗ trợ tài chính sẽ bị xử phạt tùy vào mức độ vi phạm từ 1 triệu VNĐ – 2 triệu VNĐ.

Kê khai và đóng thuế sau khi thành lập công ty

Sau 30 ngày kể từ ngày thành lập công ty hỗ trợ tài chính , doanh nghiệp phải tiến hành kê khai và nộp tờ kê khai thuế môn bài đúng quy định.

Công ty hỗ trợ tài chính sẽ cần đóng một số loại thuế cơ bản như thuế môn bài (tùy theo vốn điều lệ doanh nghiệp kê khai, nếu trên 10 tỷ thì đóng 3 triệu VNĐ/ năm, nếu dưới 10 tỷ thì đóng 2 triệu VNĐ/ năm), thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Lời kết

Như vậy, chúng tôi chia sẽ những nội dung nhằm làm rõ hoạt động hỗ trợ tài chính là gì? và những điều kiện cần đáp ứng khi kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cùng với trình tự thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính. Hy vọng bài viết giúp doanh nghiệp nắm rõ các điều kiện cần thiết để thành lập công ty hỗ trợ tài chính thành công. Nếu còn thắc mắc nào cần giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp cho Luật Hùng Phát để được hỗ trợ tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi