01/01/2023 - 13:28

Tư vấn thành lập công ty thẩm định giá mới nhất hiện nay

Thành lập công ty thẩm định giá theo quy định, ngoài các điều kiện thành lập doanh nghiệp phù hợp với mô hình mà bạn lựa chọn (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014; Khi bạn muốn thành lập công ty có chức năng định giá, bán đấu giá và thanh lý tài sản thì bạn cần đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Công ty Luật Hùng Phát tư vấn về điều kiện thành lập, và cung cấp dịch vụ thành lập công ty thẩm định giá theo quy định của pháp luật hiện hành. Đặc biệt:

Điều kiện thành lập công ty định giá tài sản

Điều kiện thành lập công ty định giá tài sản

Ngoài các điều kiện thành lập doanh nghiệp theo mô hình mà bạn lựa chọn (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014; Khi bạn muốn thành lập công ty có chức năng định giá tài sản thì bạn cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 39 Luật giá 2012 như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có các thành viên là chủ sở hữu;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là Thẩm định viên về giá đã đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên góp vốn;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải là Thẩm định viên về giá đã đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;
 • Số vốn góp của một thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đã đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên hợp danh;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp danh phải là thẩm định viên về giá đã đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đã đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Công ty cổ phần khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 cổ đông sáng lập;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đã đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;
 • Số vốn góp của một thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đã đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Đầu tiên, bạn hãy nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính, hồ sơ sẽ tương ứng với loại hình doanh nghiệp mà bạn sẽ lựa chọn đăng ký. Bạn có thể tham khảo các loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.

Theo quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014:

“Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp… ”

Sau khi thành lập doanh nghiệp theo quy định nêu trên, doanh nghiệp lập 01 (một) bộ hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo quy định tại Điều 14 Nghị định 89/2013 / NĐ. -CP. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. dịch vụ thẩm định giá cho các doanh nghiệp thẩm định giá.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Bộ Tài chính có văn bản trả lời và nêu rõ lý do doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Dịch vụ Luật Hùng Phát cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

Luật Hùng Phát cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại …

Tư vấn về cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ công ty (Xây dựng quy chế, nội quy công ty, quản lý nội bộ, tiền lương, sổ cổ đông, sổ thành viên, điều lệ, hợp đồng lao động …);

Tư vấn các quy định pháp luật doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn thủ tục tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp:

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, Soát xét hợp đồng, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quá trình và mục tiêu của doanh nghiệp.

Tư vấn các quy định của pháp luật và cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và trình tự thực hiện cổ phần hóa;

Tư vấn và hướng dẫn tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên …;

Lời kết

Trên đây là tư vấn thành lập công ty thẩm định giá của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật của Luật Hùng Phát để được giải đáp.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay