01/01/2023 - 04:44

Các bước tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông chi tiết nhất hiện nay

Trong công ty cổ phần, đại hội đồng cổ đông là cơ quan quản lý cao nhất, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, Đại hội đồng cổ đông phải họp để thông qua. Vậy các bước tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông như thế nào? Hãy cùng Luật Hùng Phát tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Thời gian họp Đại Hội đồng Cổ đông

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính (có thể gia hạn nhưng không quá ). 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc thành viên được ủy quyền

Thời gian họp Đại Hội đồng Cổ đông

Thẩm quyền triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi có yêu cầu nhưng số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát ít hơn quy định của pháp luật; theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; theo yêu cầu của ban giám sát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã hết hơn 6 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; các trường hợp quy định tại Điều lệ công ty

Thẩm quyền triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông

Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông: Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát sẽ thay thế Đại hội đồng cổ đông. triệu tập Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông. triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.
Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho công ty.

Điều kiện, quy trình, các bước tiến hành tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông

Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu.

Công ty Cổ phần phải có Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban Kiểm soát.
Bộ máy các công ty cổ phần được cơ cấu theo Luật Doanh nghiệp 2014 và điều lệ công ty với nguyên tắc cơ cấu nhằm đảm bảo tính chuẩn mực, minh bạch và hoạt động có hiệu quả.

Điều kiện, quy trình, các bước tiến hành tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
Phí dịch vụ kế toán
Đăng ký kinh doanh online

Các trường hợp phải tiến hành hợp Đại Hội đồng Cổ đông

Một thành phần không thể thiếu trong công ty cổ phần là Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Theo Khảon 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông họp trong các trường hợp sau:

a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;
b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Địa điểm họp Đại Hội đồng Cổ đông: trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu cuộc họp được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau thì địa điểm họp là nơi chủ tọa tham dự họp.

Quy trình, các bước tiến hành hợp Đại Hội đồng Cổ đông: được quy định chi tiết tại các Điều 136, 137, 139, 141. Từ các điều luật đó có thể tóm tắt quy trình tiến hành họp ĐHĐCĐ như sau:.

Gửi văn bản của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông

Công ty cần công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp Đại Hội đồng Cổ đông

Công ty cần gửi thông báo mời họp kèm theo các tài liệu họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc đại hội. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu. Chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ, Công ty phải công bố về việc họp ĐHĐCĐ, trong đó nêu rõ tài liệu họp ĐHĐCĐ, bao gồm: Thông báo mời họp; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; Chương trình họp; Phiếu biểu quyết; Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên BKS, thành viên HĐQT; các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. – Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc ĐHĐCĐ;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc.

Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

Công ty công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ khi kết thúc cuộc họp

Xem thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Lời kết

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về các bước tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông. Đểđược tư vấn miễn phí thủ tục và hồ sơ chuẩn bị để tổ chức họp hội đồng cổ đông hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Phát qua thông tin bên dưới.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay