Thủ tục thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại

Thủ tục thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại

Cơ sở pháp lý:
Nghị định số 37/2006/ND-CP về quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Giải quyết vấn đề:
Các trường hợp phải thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại:
Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 37/2006/ND-CP quy định chỉ những thương nhân thực hiện hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương II mới phải gửi thông báo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại, tức bao gồm các trường hợp khuyến mại như sau:
Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố
Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác
Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định số 37/2006 thì chỉ những thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại sau đây mới phải đăng ký gồm:
Chương trình khuyến mại mang tính may rủi, giá trị giải thưởng từ 100 triệu đồng trở lên
Chương trình khuyến mại với việc trúng thưởng được xác định trên cơ sở bằng chứng trúng thưởng kèm theo hàng hóa
Chương trình khuyến mại mang tính may rủi có phát hành vé số dự thưởng
Như vậy nếu trường hợp chương trình khuyến mại, cung ứng dịch vụ không thuộc các trường hợp phải đăng ký hoặc phải thông báo thì thương nhân không cần phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện chương trình khuyến mại.

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập cty
Làm giấy phép kinh doanh
Thay đổi giấy phép kinh doanh

thu-tuc-thong-bao-dang-ky-thuc-hien-khuyen-mai
Các bước thực hiện:
B1. Thương nhân thực hiện đăng ký đến Bộ hoặc Sở Thương Mại chương trình khuyến mại. (Nếu thuộc trường hợp phải đăng ký nếu trên)
B 2: Gửi thông báo thực hiện chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức chương trình khuyến mại
B 3: Thực hiện thông báo sau khi kết thúc chương trình khuyến mại
Phân tích các bước thực hiện:
B1: Thực hiện đăng ký chương trình khuyến mại

  Chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi Chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ khác
Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận –  Đối với chương trình thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố: Sở Thương mại
–     Đối với chương trình thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trở lên: Bộ Thương mại
Bộ Thương mại
Hồ sơ đăng ký a) Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu của Bộ Thương mại. Nội dung đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;
b) Thể lệ chương trình khuyến mại;
c) Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
d) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
đ) Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);
e) Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
Theo khoản 2 Điều 16 Nghị định
a) Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu của Bộ Thương mại. Nội dung đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;
b) Thể lệ chương trình khuyến mại;
c) Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
d) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
đ) Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);
e) Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
Theo khoản 2 Điều 17 Nghị định
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc 07 ngày làm việc

B2: Thực hiện thông báo chương trình khuyến mại
Cơ quan tiếp nhận thông báo: Sở Thương mại nơi có chương trình khuyến mại
Nội dung thông báo: (Theo khoản 2 Điều 15 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP
“a) Tên chương trình khuyến mại;
b) Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;
c) Hình thức khuyến mại;
d) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;
đ) Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;
e) Khách hàng của chương trình khuyến mại;
g) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.”
Văn bản kèm theo: Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện chương trình khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Thương mại trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.
Thời gian thực hiện thông báo: Thương nhân gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.
B3: Thông báo kết quả sau khi thực hiện chương trình khuyến mại
Đối với thương nhân hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình mang tính may rủi: Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này về kết quả chương trình khuyến mại và việc xử lý 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (nếu có).
Đối với thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức khác: Trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại phải có văn bản báo cáo Bộ Thương mại về kết quả chương trình khuyến mại.
Đối với tất cả các hình thức thực hiện chương trình khuyến mại thương nhân phải thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.
Xem thêm bài viết: Thủ tục thông báo khuyến mại với hình thức dự thưởng

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post