02/01/2023 - 12:52

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế không ?

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế không? Đây là sự động viên từ chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích phát triển đầu tư kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nhằm mang lại cho doanh nghiệp sự phát triển thuận lợi trong việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vậy những doanh nghiệp nào được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và quy định về việc miễn thuế này như thế nào? Câu trả lời cho những thắc mắc xung quanh vấn đề này và các vấn đề liên quan khác sẽ được Luật Hùng Phát đề cập trong bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế không ?

Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn thuế thì phải có văn bản đề nghị miễn thuế gửi Cục thuế. Khi đó, doanh nghiệp của bạn sẽ được miễn thuế TNDN trong 2 năm.

Doanh nghiệp / cơ sở kinh doanh được miễn thuế bao gồm: doanh nghiệp có thu nhập từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học. Doanh nghiệp có thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng mắc tệ nạn xã hội được miễn thuế TNDN.

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế không ?

Quy định mới về việc miễn thuế

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. quyết tâm này.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế thuận lợi. – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp (trừ đối với các khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các huyện thuộc đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương, đô thị loại I trực thuộc tỉnh; khu công nghiệp nằm trên địa bàn thuận lợi và không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào diện tích khu công nghiệp lớn hơn. Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này phải thực hiện theo quy định của Chính phủ về phân loại đô thị.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế đối với trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu. , kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng quy định tại khoản 1 Điều này được tính kể từ thời điểm được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng. công nghệ cao.

Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên, dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế dưới 12 (mười hai) tháng thì doanh nghiệp được lựa chọn hình thức miễn thuế. , giảm thuế đối với dự án đầu tư mới ngay trong kỳ tính thuế đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời điểm miễn thuế, giảm thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động trong lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này nhằm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực, đổi mới sáng tạo. Trường hợp công nghệ sản xuất đáp ứng một trong ba tiêu chuẩn quy định tại Khoản này thì được ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động trong thời gian còn lại (nếu có) hoặc miễn, giảm thuế đối với công nghệ sản xuất. xuất khẩu. . thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi. Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  • Nguyên giá tài sản cố định bổ sung khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động tối thiểu là 20 tỷ đồng Việt Nam đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Nghị định. đây. hoặc từ 10 đồng trở lên tỷ đối với dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng lên tối thiểu 20% tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.
  • Công suất thiết kế tăng tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.
  • Trường hợp doanh nghiệp đang đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án hoạt động trong lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại Nghị định này nhưng không đáp ứng một trong ba tiêu chí: đang hoạt động trong thời gian còn lại (nếu có ).
  • Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo loại hình đầu tư mở rộng thì hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng; Trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng được xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá TSCĐ đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh trên tổng nguyên giá TSCĐ của doanh nghiệp.
  • Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Các ưu đãi về thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp đầu tư mở rộng do sáp nhập, doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư hiện có.

Quy định mới về việc miễn thuế

Lời kết

Trên đây là những quy định mới về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp khi đăng ký thành lập và hoạt động. Hi vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những ưu đãi này của nhà nước đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Để có thể tận dụng được nguồn vốn và các ưu đãi kinh doanh cho doanh nghiệp của mình.

5/5 - (603 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay