01/01/2023 - 05:31

Công ty nước ngoài không báo cáo về hoạt động đầu tư sẽ bị xử phạt như thế nào?

Xin kính chào quý công ty Luật Hùng Phát. Tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: “Công ty nước ngoài không báo cáo về hoạt động đầu tư sẽ bị xử phạt như thế nào?“. Hiện thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố các doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ báo cáo hoạt động đầu tư năm 2016 và 2017.

Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”. Đặc biệt, Khoản 16 còn quy định: “Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác đang thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh”.

Như vậy, có thể hiểu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài cũng được quy định tại Khoản 14 Điều 3 như sau: “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư. việc kinh doanh. kinh doanh tại Việt Nam ”

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sau đây khi thành lập phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

“Tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh
  • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
  • Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên. ”

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập trên lãnh thổ của nước khác do nhà đầu tư của nước này bỏ toàn bộ hoặc một phần vốn để tiến hành các hoạt động kinh doanh có lãi.

“Nhiều nước trên thế giới không phân biệt vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài nên không có khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mà là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức pháp lý của họ, ví dụ: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần …

Thuật ngữ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sử dụng chính thức trong Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (trước đây gọi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có các đặc điểm sau: 1) Doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu toàn bộ hoặc một phần; 2) Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trên cơ sở Giấy phép đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp; 3) Có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; 4) Được tổ chức như một công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiện Việt Nam đang thí điểm chuyển một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần.

Luật Đầu tư 2020 không đề cập trực tiếp đến loại hình doanh nghiệp này mà quy định chung tại Khoản 17 Điều 3 như sau: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài. thành viên nước ngoài hoặc cổ đông nước ngoài ”.

Như vậy, theo quy định này, chúng ta có thể hiểu cơ bản, doanh nghiệp FDI là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm:

  • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của công dân, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài (góp vốn thành lập, mua phần vốn góp).

Hình thức thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo một trong hai hình thức sau:

  • Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp.
  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty 100% vốn của nhà đầu tư Việt Nam đã hình thành trước đó.
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP hoặc hợp đồng BCC

Hình thức thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty nước ngoài không báo cáo về hoạt động đầu tư sẽ bị xử phạt như thế nào?

Để xác định mức độ phạt vi phạm hành chính khi công ty có vốn đầu tư nước ngoài không nộp báo cáo hoạt động đầu tư cần dựa vào các văn bản pháp luật sau:

  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định cho tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 2014.
  • Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Tại Khoản 3 điều 26 Nghị định 118/2015/NĐ-CP có quy định về trách nhiệm thực hiện dự án tư như sau:

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định này và pháp luật liên quan; cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Theo quy định này tất cả các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư đều phải có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 53 như sau:

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Đăng ký thành lập doanh nghiệp ở đâu
Giá phí dịch vụ kế toán
Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

Điều 53. Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương các chỉ tiêu sau:

Báo cáo tháng về tình hình thực hiện vốn đầu tư: Trong trường hợp dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng, tổ chức kinh tế báo cáo trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo.

Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 thán3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.”

Trong trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thực hiện hoạt động báo cáo dự án theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 đối với dự án của tổ chức kinh tế của vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Điều 13. Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối vớimột trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư;”
Như vậy, trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty nước ngoài

Lời kết

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Công ty nước ngoài không báo cáo về hoạt động đầu tư sẽ bị xử phạt như thế nào?”. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ​Luật Hùng Phát để được giải đáp.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay