01/01/2023 - 02:13

Một người có thể làm Giám đốc 2 hay nhiều công ty không?

Một người có thể làm Giám đốc 2 hay nhiều công ty không? – Giám đốc / Tổng giám đốc là chức danh được nắm giữ ở hầu hết các doanh nghiệp, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều. Theo đó, các doanh nghiệp thắc mắc một người có thể làm Giám đốc nhiều công ty không? Bài viết dưới đây của Luật Phúc Cầu sẽ cung cấp thông tin về vấn đề trên cho Quý khách hàng:

Quy định pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn của Giám đốc / Tổng giám đốc

Căn cứ Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2014, điều kiện và tiêu chuẩn đối với Giám đốc / Tổng giám đốc công ty là:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
 • Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác.

Quy định pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn của Giám đốc / Tổng giám đốc

Nhiệm vụ của giám đốc/tổng giám đốc Công ty

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Quyền và nghĩa vụ mà Giám đốc / Tổng giám đốc Công ty đảm nhận được quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • Nhân danh công ty ký kết các hợp đồng, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức của công ty;
 • Trình Hội đồng thành viên báo cáo quyết toán tài chính hàng năm;
 • Đề xuất phương án sử dụng lãi hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Nhiệm vụ của giám đốc/tổng giám đốc Công ty

Một người có thể làm Giám đốc 2 hay nhiều công ty không?

Giám đốc, Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của công ty trong từng giai đoạn. Pháp luật hiện hành không cấm một người làm giám đốc 2 công ty cổ phần, nhưng để đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật thì cần lưu ý một số vấn đề sau đây.

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập công ty trọn gói
Đăng ký kinh doanh tại nhà
Lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh

Đối với công ty Cổ phần, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bỏ đi quy định “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác” (Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005) và vấn đề này được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 với nội dung như sau:

Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty
Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
g) Tuyển dụng lao động;
h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Một người có thể làm Giám đốc 2 hay nhiều công ty không?

Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần:

Điều 65. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc
Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.”

Bên cạnh đó, trong trường hợp nếu có một hoặc cả hai công ty là doanh nghiệp nhà nước thì một người không thể đồng thời làm giám đốc của cả 2 công ty, điều này được quy định tại khoản 8, điều 100 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 100. Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc
…. 8. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác

Lời kết

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ không cấm một người làm Giám đốc của 2 hay nhiều công ty (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước). Tuy nhiên, bên cạnh những quy định của pháp luật thì vấn đề này còn được điều chỉnh bởi điều lệ của mỗi công ty.

Xem thêm: Nghĩa vụ và trách nhiệm của giám đốc chi nhánh công ty

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

5/5 - (221 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay