01/01/2023 - 05:29

Thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư kinh doanh nhưng không muốn thành lập doanh nghiệp riêng. Pháp luật Việt Nam đã cho phép thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thu hút các nguồn vốn này và tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công ty Luật Hùng Phát hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập và hoạt động của Quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để nhà đầu tư có thêm thông tin tham khảo.

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020;

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017;

Nghị định 38/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Luật quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Luật quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là quỹ được hình thành từ sự góp vốn của các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vào hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân;

Số lượng nhà đầu tư tối đa: 30 thành viên góp vốn được thành lập trên cơ sở Điều lệ Quỹ.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khác.

Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Toàn bộ vốn góp và tài sản của nhà đầu tư vào quỹ phải được hạch toán độc lập với công ty quản lý quỹ.

Thủ tục thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp

Thủ tục thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trình tự thực hiện theo quy định về thành lập công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Bước 2: Công bố thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hồ sơ công bố thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

  • Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
  • Điều lệ quỹ;
  • Hợp đồng thuê công ty quản lý quỹ (nếu có);
  • Giấy xác nhận quy mô vốn góp của ngân hàng;

Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước đối với nhà đầu tư là cá nhân; quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu theo quy định tại Điều lệ công ty đối với nhà đầu tư là tổ chức góp vốn. việc góp vốn vào quỹ, cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp kèm theo lý lịch cá nhân của người này.

Thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp

Nghị định 38/2018 / NĐ-CP về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập doanh nghiệp được định nghĩa như sau: “Đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp (sau đây gọi là đầu tư ban đầu Đóng góp của vừa và nhỏ doanh nghiệp để bắt đầu một doanh nghiệp sáng tạo không phải là một công ty.

Trước hết, cần xác định các tiêu chí đánh giá DNNVV theo Nghị định số 39/2018 / NĐ-CP nêu tại Điều 6 của Nghị định này:

Điều 6. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được phân loại theo quy mô bao gồm doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ.

Vi mô trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia BHXH trung bình không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng số vốn không quá 3 tỷ đồng

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng số vốn không vượt quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân, không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng nhưng không phải là doanh nghiệp vi mô theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại dịch vụ có số lao động tham gia BHXH bình quân không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng. Đây không phải là doanh nghiệp vi mô quy định tại khoản 1 Điều này.

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Bảng giá thành lập doanh nghiệp
Thay đổi giấy phép kinh doanh ở đâu
Dịch vụ làm kế toán tại nhà

Doanh nghiệp trung bình thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân, không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng số nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vi mô quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thương mại dịch vụ có số lao động tham gia BHXH bình quân không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không vượt quá VND 100 tỉ. Nó không phải là một doanh nghiệp nhỏ, một doanh nghiệp nhỏ như được định nghĩa trong khoản 1 và 2 của bài viết này.

Theo đó, Nghị định 38 / NĐ-CP hướng dẫn đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu kinh doanh sáng tạo; thành lập, quản lý và vận hành các quỹ khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này:

Một quỹ khởi nghiệp đầu tư không có tư cách pháp nhân được thành lập bởi tối đa 30 nhà đầu tư được thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ khởi nghiệp sáng tạo không được phép góp vốn vào các quỹ khởi nghiệp sáng tạo khác .

Tài sản góp vốn bằng tiền Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá bằng đồng Việt Nam.

Nhà đầu tư không thể sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư sáng tạo.

Các hoạt động đầu tư và đầu tư của quỹ khởi nghiệp sáng tạo bao gồm:

a) Gửi tiền tại ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật;
b) Đầu tư không quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu hoạt động sáng tạo sau khi nhận đầu tư.

Toàn bộ vốn góp và tài sản của nhà đầu tư trong quỹ phải được hạch toán độc lập với công ty quản lý quỹ.

Nhà đầu tư góp vốn thành lập quỹ tự thoả thuận về thẩm quyền quyết định danh mục đầu tư và nội dung này phải được quy định trong điều lệ quỹ và hợp đồng với công ty quản lý quỹ (nếu có). ”

Như vậy, quỹ đầu tư không có tư cách pháp nhân và hạn chế về số lượng nhà đầu tư góp vốn. Nhà đầu tư không được phép sử dụng tiền hoặc vàng hoặc giá trị quyền sử dụng đất thu được thông qua hình thức cho vay. đóng góp vào quỹ đầu tư khởi nghiệp.

Thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp

Quỹ đầu tư thành lập phải được thông báo theo quy định tại Điều 11 Nghị định 38:

Điều 11. Thông báo về việc thành lập quỹ khởi nghiệp đầu tư sáng tạo

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập quỹ sáng tạo đầu tư thành lập, công ty quản lý quỹ gửi thông báo theo mẫu 01a và 01b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Thiết lập quỹ cho văn phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trước khi quỹ hoạt động. Thông báo các tài liệu sau:

a) Điều lệ quỹ;
b) Hợp đồng thuê công ty quản lý quỹ (nếu có);
c) Văn bản xác nhận vốn góp của ngân hàng;
d) Bản sao có chứng thực nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của chủ đầu tư là cá nhân; quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác cho nhà đầu tư tổ chức;
đ) Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu theo quy định tại Điều lệ công ty của nhà đầu tư là tổ chức góp vốn. vốn góp vốn vào quỹ, bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp theo uỷ quyền với hồ sơ cá nhân của người này.

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Trong trường hợp thông báo và các tài liệu kèm theo có giá trị, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho công ty quản lý quỹ để thành lập một quỹ hợp lệ. Trong trường hợp thông báo và tài liệu đi kèm không hợp lệ theo quy định tại Nghị định này, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi văn bản cho công ty quản lý quỹ, trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi. , bổ sung (nếu có).

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố thành lập quỹ hợp lệ, công ty quản lý quỹ tiết lộ thông tin về việc thành lập quỹ khởi nghiệp đầu tư trên trang web hoặc cổng thông tin. thông tin điện tử (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử) của công ty quản lý quỹ và gửi một bản sao thông báo thành lập quỹ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố trên Cổng thông tin quốc gia. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quỹ sẽ chỉ hoạt động sau khi thông tin của quỹ được công bố trên Cổng thông tin doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc gia.

Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung thông báo thành lập quỹ và các tài liệu kèm theo. Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm về tính hợp lệ của thông báo thành lập quỹ và các tài liệu kèm theo và không chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật của công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư.

Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với nhau, với công ty quản lý quỹ hoặc với tổ chức, cá nhân khác.

Những thay đổi sau đây phải được thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty quản lý quỹ đặt trụ sở công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: tăng hoặc giảm vốn góp của quỹ; Gia hạn thời hạn hoạt động của quỹ; Thanh lý và giải thể quỹ; Chuyển nhượng vốn góp giữa các nhà đầu tư quỹ.

Xem thêm: Ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lời kết

Như vậy, Luật Hùng Phát vừa giới thiệu đến bạn về nội dung thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp một cách đầy đủ nhất. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào thì đừng ngần ngại liên hệ với công ty Luật Hùng Phát để nhận được sự tư vấn từ Luật sự của công ty chúng tôi.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay