01/12/2022 - 16:47

Thủ tục giải thể công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục được quy định trong Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác bao gồm khách hàng, đối tác, người lao động trong doanh nghiệp và các cơ quan. quản lý nhà nước. Đây là những quan hệ liên quan đến tài sản và liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước. Việc giải thể chỉ được coi là hoàn thành nếu doanh nghiệp đã xử lý xong tất cả các đơn vị nêu trên.

Vì vậy, việc giải thể doanh nghiệp phải tuân theo những thủ tục nhất định. Bài viết dưới đây của Luật Hùng Phát sẽ phân tích cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như trách nhiệm, quyền và lợi ích của các bên tham gia.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014;

Luật Phá sản 2014.

Điều kiện giải thể công ty

Đối với trường hợp Giải thể Doanh nghiệp, tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

“1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Như vậy, doanh nghiệp được giải thể trong các trường hợp trên và phải đáp ứng các điều kiện như đã trình bày. Còn đối với trường hợp Phá sản, tại Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định: “Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.”

Điều kiện giải thể công ty

Trình tự, thủ tục giải thể công ty

Quy định cụ thể tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014:

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Trình tự, thủ tục giải thể công ty

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến vềviệc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể công ty

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

 • Thành phần hồ sơ
 • Thông báo giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham chiếu);
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý nợ (nếu có);
 • (5) Bìa các tông (bằng bìa hoặc bằng nylon cứng);

Bước 2: Đăng ký giải thể

 • Thành phần hồ sơ
 • Thông báo giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
 • Báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả thanh toán đủ các khoản nợ thuế và phí bảo hiểm xã hội (nếu có);
 • Danh sách người lao động sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Giấy chứng nhận mẫu dấu và dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Khai báo thông tin của người nộp đơn;
 • Danh mục hồ sơ (theo thứ tự ở trên).
 • Bìa thư (bằng bìa mỏng hoặc chữ nylon cứng không được sử dụng cho các mục đích khác).

Hồ sơ giải thể công ty

Dịch vụ giải thể công ty giá rẻ tại Luật Hùng Phát

Luật Hùng Phát một trong những công ty luật hàng đầu Việt Nam, với đội ngũ luật sư hùng hậu là các luật sư trẻ sáng tạo, năng động cùng các luật sư kinh nghiệm, thâm niên nghề cao, sẽ hỗ trợ tận tình, giúp quý khách tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp lý về thủ tục giải thể công ty một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bạn muốn giải thể công ty, bạn muốn giải thể doanh nghiệp vì lĩnh vực hoạt động kinh doanh không hiệu quả hoặc do các vấn đề khách quan khác….Nhưng quý khách lo ngại về:

⇒ Trình tự thủ tục giải thể công ty ra sao?
⇒ Việc hạch toán sổ sách với cơ quan thuế như thế nào?
⇒ Trả con dấu ở đâu?
⇒ Trả lại giấy phép đăng ký kinh doanh làm sao?
⇒ Việc đi lại liệu có tốn quá nhiều thời gian?

Có quá nhiều câu hỏi, thắc mắc nhưng không có câu trả lời, và không biết tìm ở đâu câu trả lời cho các vấn đề đó! Điều đó càng khiến bạn đau đầu, lo lắng hơn?

Mọi thắc mắc, vấn đề đều được Luật Hùng Phát tư vấn về thủ tục giải thể công ty, với dịch vụ giải thể công ty giá rẻ của chúng tôi đảm bảo quý khách các thủ tục, hồ sơ được giải quyết một cách Nhanh-Gọn-Lẹ với thời gian và chi phí thấp nhất.
Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về:

► Điều kiện, lý do giải thể công ty được quy định trong Điều lệ của công ty;
► Thẩm quyền ra Quyết định Giải thể Công ty;
►  Quyền lợi và Nghĩa vụ của các Cổ đông/Thành viên trong công ty;
►  Thủ tục đăng báo bố cáo giải thể công ty;
►  Đóng Mã số thuế, trả giấy chứng nhận ĐKKD, trả dấu và giấy đăng ký mẫu dấu;
►  Thủ tục thanh lý và phân chia tài sản Công ty khi Giải thể;
►  Các nội dung khác có liên quan;Hồ sơ cần thiết để giải thể công ty:
► Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp ;
► Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên/ cổ đông trong công ty về việc giải thể công ty;
► Danh sách nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
► Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được công ty giải quyết;
► Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc công ty đã đóng tài khoản công ty;
► Giấy tờ chứng minh công ty đã đăng bố cáo giải thể theo quy định;
► Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế công ty;
► Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc công ty đã nộp, huỷ con dấu theo quy định;
► Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của công ty;
► Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.
► Các hồ sơ cần thiết khác tùy theo từng công ty.

Với tiêu chí “nhất tiền nhì quen” cùng với kinh nghiệp về thủ tục giải thể doanh nghiệm bạn hoàn toàn yên tâm khi đến với chúng tôi.

Dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể công ty giá rẻ
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠNTRÌNH TỰ THỰC HIỆNGIÁ DỊCH VỤ TRỌN GÓITHỜI GIAN
Công ty chưa đặt in hóa đơn♦ Quyết toán giải thể và khóa mã số thuế tại Chi cục thuế
♦ Nộp hồ sơ giải thể và trả GPĐKKD tại sở KHĐT
♦ Trả con dấu tại Công an chủ quản
2.000.000 VNĐ30 Ngày
Công ty đã đặt in hóa đơn♦ Quyết toán giải thể và khóa mã số thuế tại Chi cục thuế
♦ Nộp hồ sơ giải thể và trả GPĐKKD tại sở KHĐT
♦ Trả con dấu tại Công an chủ quản
♦ Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hóa đơn chứng từ
thì phí quyết toán sẽ được cộng thêm
3.500.000 VNĐ30-45 Ngày

Lời kết

Liên hệ ngay chúng tôi để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn khác khi đăng ký sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Luật Hùng Phát.

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp trọn gói, Dịch vụ Thành lập công ty giá rẻ, Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, Thành lập doanh nghiệp Trọn gói giá rẻ, Dịch vụ kế toán thuế trọn gói chuyên nghiệp, Dịch vụ Thành lập công ty uy tín, Thu tuc thanh lap cong ty bao ve, Thu tuc thanh lap cong ty thu hoi no

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay