01/01/2023 - 02:50

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài

Thay đổi người đại diện theo pháp luật là việc thay đổi người đại diện cho một cá nhân hoặc tổ chức được công nhận hợp pháp, người được công ty đăng ký là “người đại diện theo pháp luật” – được thể hiện trong Giấy chứng nhận thành lập. được thành lập. thành lập. Giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, bạn cần nắm rõ các quy trình, thủ tục trong Luật Doanh nghiệp. Trong bài viết này, Luật Hùng Phát sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài.

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập công ty tư nhân
Xin giấy phép kinh doanh ở đâu?
Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Luật đầu tư 2014

Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Theo khoản 1, điều 13 Luật doanh nghiệp 2014: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Yêu cầu về người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài?

Vì công ty bạn là công ty có vốn nước ngoài và muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, người đại diện này đồng thời là người nước ngoài, thì bạn phải xem xét ngành nghề mà bạn đang kinh doanh có điều kiện gì đối với người đại diện công ty đối với cá nhân là nước ngoài hay không. Nếu có điều kiện thì người dự định làm người đại diện đó phải đáp ứng đầy đủ điều kiện mới có thể làm người đại diện mới của công ty bạn.

Yêu cầu về người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài?

Theo khoản 2 điều 13 Luật doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền”. Như vậy, nếu trường hợp công ty bạn có một người đại diện theo pháp luật thì người đó bắt buộc phải cư trú tại Việt Nam.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty nước ngoài

Thông tin về người đại diện theo pháp luật là thông tin được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy nếu thay đổi về người đại diện theo pháp luật thì công ty bạn phải làm thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Theo điều 63 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư:

Điều 63. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định sau:

a) Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
b) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh và ghi lại các nội dung đăng ký doanh nghiệp khác không điều chỉnh, đang có hiệu lực theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
d) Nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hết hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) tiếp tục có hiệu lực;
đ) Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 46 Nghị định này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 46 Nghị định này trước khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
e) Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản này, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Trường hợp điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tương ứng tại Điều 62 Nghị định này.

Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tương ứng tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Luật đầu tư 2005, quy định Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Nếu công ty thành lập trong khoảng thời gian Luật đầu tư 2005 có hiệu lực, thì sẽ không có giấy Chứng nhận đăng kí kinh doanh mà chỉ có Giấy Chứng nhận đăng kí đầu tư. Kể từ khi luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đều phải làm thủ tục tách Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư trước khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng kí đầu tư. Do đó, công ty bạn thành lập năm 2006, thì trước khi thay đổi nội dung trên Giấy phép đầu tư, thì cần làm thủ tục tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước.

Cơ quan đăng kí kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp để thay thế nội dung đăng kí kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh). Nội dung đăng kí kinh doanh được quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hế hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép đầu tư vẫn tiếp tục còn hiệu lực.

Như vậy, thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp trên bao gồm:

1/ Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
2/ Đề nghị tách Nội dung đăng kí kinh doanh
3/  Thông báo thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh
4/ Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cũ đã cấp
5/ Giấy chứng nhận đăng kí thuế của doanh nghiệp
6/ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
7/ Quyết định của Đai hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
8/ Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
9/ Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện pháp luật mới

Về thời gian: Theo điều 32 Luật doanh nghiệp 2014, trong vòng 10 ngày kể từ khi có thay đổi, người đại diện theo pháp luật đương nhiệm phải gửi thông báo đến cơ quan đầu tư và trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp từ chối hồ sơ, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho doanh nghiệp biết, nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Lời kết

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

5/5 - (527 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay