01/01/2023 - 04:47

Thủ tục chuyển giao dự án từ công ty mẹ sang công ty con

Công ty con không phải là một thuật ngữ mới đối với những người làm kinh doanh. Các công ty con phải do công ty mẹ quản lý. Ngoài ra, công ty con còn một số đặc điểm khác có thể bạn chưa biết về chuyển nhượng dự án vàthủ tục chuyển giao dự án từ công ty mẹ sang công ty con. Hãy cùng Luật Hùng Phát tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Mối quan hệ pháp lý giữa các công ty trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con

Cơ sở của việc thiết lập mối quan hệ

Mối quan hệ được thiết lập thông qua sự chi phối của yếu tố tài sản trên cơ sở nắm giữ vốn. Việc nắm giữ vốn sẽ mang lại cho công ty mẹ những quyền nhất định, nhưng việc nắm giữ này phải đạt một tỷ lệ nhất định mới tạo thành quyền chi phối. Thông thường, để giành quyền kiểm soát thông qua đầu tư vốn là (1) đầu tư toàn bộ vốn điều lệ vào công ty con hoặc (2) sở hữu tỷ lệ cao hơn hoặc thấp hơn 50% vốn. Điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đủ để chi phối các quyết định quan trọng của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Bên cạnh ảnh hưởng lẫn nhau dưới hình thức đầu tư, góp vốn, giữa các doanh nghiệp còn có ảnh hưởng lẫn nhau thông qua bí quyết công nghệ, thương hiệu, thị trường …

Mối quan hệ pháp lý giữa các công ty trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con

Bản chất của mối quan hệ

Thực chất của mối quan hệ mẹ con nằm ở quyền sở hữu vốn. Điều kiện của việc nắm giữ vốn là quyền sở hữu phải đạt một tỷ trọng nhất định đủ để tạo ra sự thống trị. Việc thay đổi tỷ lệ vốn điều lệ dẫn đến thay đổi quyền sở hữu. Việc công ty này của công ty khác thay đổi quyền sở hữu vốn điều lệ dẫn đến hình thành quan hệ mẹ con hoặc chấm dứt quan hệ đó.

Mặc dù quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con dựa trên việc nắm giữ tài sản, nhưng tồn tại mối quan hệ giữa hai pháp nhân độc lập và riêng biệt. Cũng vì đóng vai trò cổ đông hoặc thành viên góp vốn như nhà đầu tư, công ty đầu tư nên công ty mẹ cũng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là cổ đông, thành viên góp vốn. Công ty mẹ có quyền chỉ đạo tổ chức và hoạt động của công ty con, nhưng không giữ chức vụ cơ quan quản lý điều hành công ty con vì công ty con cũng có bộ máy quản lý riêng. Đồng thời, mối quan hệ giữa công ty mẹ – công ty con không phải là quan hệ hành chính giữa cấp trên và cấp dưới mà là cơ chế quản lý dựa trên cơ sở quản lý tài chính, hình thức đầu tư và phần vốn góp của công ty mẹ. công ty mẹ thành công ty.

Quyền sở hữu mang lại cho công ty mẹ quyền chi phối một công ty con, nội dung của quyền này được phản ánh trong quyền quyết định của công ty mẹ đối với việc tổ chức và quản lý các nhân sự chủ chốt, các vấn đề về nhân sự chủ chốt và các vấn đề thị trường, chiến lược kinh doanh và các quyết định quan trọng khác. Mức độ sở hữu vốn cổ phần của công ty mẹ trong công ty con quyết định nội dung và sức mạnh của mối quan hệ. Nếu công ty mẹ nắm giữ 100% vốn góp của công ty con thì mối quan hệ giữa hai công ty là vô cùng khăng khít, công ty mẹ có quyền quyết định tuyệt đối và tối cao đối với những vấn đề quan trọng, then chốt. . của công ty con. Bất kỳ công ty con nào mà công ty mẹ chỉ nắm giữ cổ phần chi phối trở lên nhưng chưa đạt đến mức tuyệt đối thì mối quan hệ giữa hai công ty sẽ bớt khăng khít hơn, nhưng công ty mẹ vẫn có thể kiểm soát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty con có lợi cho mình.

Chuyển nhượng dự án của công ty mẹ cho công ty con

Hợp đồng, giao dịch và các mối quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con phải được thiết lập và thực hiện một cách độc lập, bình đẳng theo các điều kiện áp dụng đối với các pháp nhân độc lập. Như vậy, theo quy định của pháp luật, công ty mẹ có thể chuyển nhượng dự án cho công ty con.

Điểm h) Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Hội đồng quản trị có quyền: “Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản. sản xuất. giá trị. tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật này; ”

Như vậy, mặc dù công ty mẹ có thể chuyển nhượng dự án cho công ty con, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác thì giá trị dự án đó nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trên báo. báo cáo tài chính. viên chức gần nhất của công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị; dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Chuyển nhượng dự án của công ty mẹ cho công ty con

Thủ tục chuyển giao dự án từ công ty mẹ sang công ty con

Ngày nay, với một nền kinh tế ngày càng phát triển kéo theo nhiều doanh nghiệp luôn muốn hướng tới một mô hình nhóm doanh nghiệp tức là tổng công ty có công ty mẹ và công ty con hoặc là tập đoàn kinh tế. Sở dĩ xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình này bởi sự liên kết về hình thức trong công ty mẹ – công ty con. Việc thành lập công ty con được xem như phương án tốt dành cho các doanh nghiệp và tập đoàn lớn khi tiến hành triển khai các dự án kinh doanh và mở rộng thị trường cung ứng hàng hóa dịch vụ. Trong trường hợp muốn chuyển dự án từ công ty mẹ sang công ty con cần trải qua các bước sau:

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Muốn thành lập doanh nghiệp
Dịch vụ sổ sách kế toán

Bước 1:Xác định điều kiện để một công ty được coi là công ty mẹ:

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định tại Khoản 1 Điều 189 nói rõ về điều kiện để một công ty được coi là công ty mẹ:

“1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.”

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ để làm thủ tục thành lập công ty con:

Hồ sơ thành lập công ty con bao gồm:

“1. Giấy đề nghị đăng ký Thành lập công ty con.

Quyết định Thành lập công ty con của công ty mẹ;
Biên bản Thành lập công ty con của công ty mẹ;
Thông báo thành lập công ty con của công ty mẹ;
Dự thảo Điều lệ công ty.
Danh sách các thành viên, bản sao thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên công ty.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
Chứng chỉ hành nghề của thành viên công ty và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề..”

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mang tới phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty mẹ để tiến hành đăng ký thành lập công ty con.

Bước 3: Thủ tục chuyển giao dự án từ công ty mẹ sang công ty con

Khi đã thành lập đươc công ty con, công ty mẹ sẽ có quyền và trách nhiệm được quy định tại Khoản 2 Điều 190 Luật doanh nghiệp 2014 như sau: Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập”. Theo quy định này của pháp luật thì công ty mẹ có thể chuyển giao dự án cho công ty con. Thực chất, việc chuyển giao dự án từ công ty mẹ sang công ty con là giao dịch chuyển giao tài sản từ công ty mẹ sang công ty con.

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 135 và các điểm e, g, h Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 135. Đại hội đồng cổ đông

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;”

Điều 149. Hội đồng quản trị

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật này;”

Theo quy định trên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì tuỳ thuộc vào giá trị của dự án chuyển giao đó. Nếu dự án đó nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì đó là quyết định của Hội đồng quản trị; trường hợp dự án đó có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì quyết định là của Đại hội đồng cổ đông.

Nếu thẩm quyền thuộc về HĐCĐ thì sau khi có quyết định của Đaị hội đồng cổ đông, Ban giám đốc hoặc HĐQT có thể gửi yêu cầu xin dự án lên Công ty mẹ luôn mà không cần thông qua họp HĐQT.
Nếu thẩm quyền thuộc về HĐQT thì sau khi có quyết định của HĐQT, Ban giám đốc hoặc HĐQT có thể gửi yêu cầu xin dự án lên công ty mẹ

Xem thêm: Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Lời kết

Trên đây là những vấn đề liên quan đến “Thủ tục chuyển giao dự án từ công ty mẹ sang công ty con” mà bạn cần nắm rõ. Tuy nhiên, nếu bạn đang bế tắc hoặc không biết phải làm gì, hãy đến với Luật Hùng Phát. Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm cùng với sự tận tâm, nhiệt tình, chúng tôi sẽ giúp khách hàng thực hiện thủ tục chuyển giao dự án một cách nhanh chóng nhất.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay